Tillfällig lotsdispens

En form av dispens från lotsplikten, som Transportstyrelsen utfärdar, kallas tillfällig lotsdispens.

I Sverige råder generell lotsplikt på så kallat inre vatten. Transportstyrelsen är den myndighet som skriver regler i detalj om var och för vilka fartyg denna lotsplikt gäller. Reglerna finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:88) om lotsning.

I föreskriften regleras möjligheten att få dispens från den lotsplikt som kan gälla för befälhavaren på ett fartyg i vissa farleder eller farvatten.

En tillfällig lotsdispens innebär att befälhavaren på ett lotspliktigt fartyg vid ett enskilt tillfälle kan undantas från sin skyldighet att anlita lots, se föreskriftens 7 kap. 1 §.

Ansökan

Ansökan om en tillfällig lotsdispens ska skickas till sjö- och luftavdelningen hos Transportstyrelsen. Det är befälhavaren personligen som ska ansöka om en tillfällig dispens. Denne kan dock via ombud, som till exempel en fartygsagent, skicka sin ansökan till Transportstyrelsen. För närvarande behandlas ansökningar om tillfälliga dispenser av Transportstyrelsen under ordinarie kontorstid måndag till fredag. En ansökan om tillfällig dispens bör sändas så tidigt som möjligt innan dispensen ska användas.

Om ansökan görs i ett annat format ska följande uppgifter redovisas:

  • namn på den sökande befälhavaren
  • befälhavarens nautiska behörighet
  • fartygsuppgifter med dimensioner på fartyget samt signalbokstäver.
  • aktuellt djupgående
  • uppgifter om fartygets last
  • uppgifter om vilken hamn, kaj eller farvatten där dispensen ska vara giltig
  • tidpunkt då förflyttningen beräknas äga rum
  • befälhavarens tidigare erfarenhet av farvattnet eller hamnen.

Utöver ovanstående så får man gärna bifoga en bilaga med ytterligare uppgifter som kan anses vara relevanta.

När ansökan inkommit till sjö- och luftfartsavdelningen görs en sjösäkerhetsmässig bedömning om en dispens kan medges. Synpunkter kan komma att inhämtas från berört lotsområde vid Sjöfartsverket. Brist på lots är dock inte ett skäl för att ge en tillfällig lotsdispens. En tillfällig lotsdispens ska inte heller betraktas som en ersättning för en ledanknuten eller generell lotsdispens. Tillfällig lotsdispens förekommer oftast när det är fråga om kortare förflyttning med ett fartyg längs en kaj eller inom ett hamnområde (förhalningar). En tillfällig dispens kan vara utfärdad med särskilda villkor för dess utnyttjande. Beslut om dispensen sänds till den sökande eller, i förekommande fall, den sökandes ombud. Ombudet ska se till att befälhavaren erhåller beslutet och är införstådd med de villkor för dispensen som gäller.

Avgifter

Observera att de avgifter Transportstyrelsen tar ut för tillfälliga lotsdispenser avser handläggningen av ansökan. Detta innebär att avgiften ska betalas oavsett beslut (beviljande eller avslag). 

Läs mer om avgifter för tillfällig lotsdispens.

Kontakt

Ansökan om en tillfällig lotsdispens skickas till:

Transportstyrelsen
E-post: pec@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!