Tillfällig lotsdispens

En form av dispens från lotsplikten, som Transportstyrelsen utfärdar, kallas tillfällig lotsdispens.

I Sverige råder generell lotsplikt på så kallat inre vatten. Transportstyrelsen är den myndighet som skriver regler i detalj om var och för vilka fartyg denna lotsplikt gäller. Reglerna finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:94) om lotsning.

I föreskriften regleras möjligheten att få dispens från den lotsplikt som kan gälla för befälhavaren på ett fartyg i vissa farleder eller farvatten.

En tillfällig lotsdispens innebär att befälhavaren på ett lotspliktigt fartyg vid ett enskilt tillfälle kan undantas från sin skyldighet att anlita lots, se föreskriftens 6 kap..

Tillfällig lotsdispens förekommer oftast när det är fråga om kortare förflyttning med ett fartyg eller bogserekipage längs en kaj eller inom ett hamnområde. En tillfällig dispens kan vara utfärdad med särskilda villkor för dess utnyttjande.  

Ansökan

Ansökan om en tillfällig lotsdispens ska i första hand göras elektroniskt via Mina sidor för sjömän (sjömanswebben) alternativt via e-post till pec@transportstyrelsen.se.

För närvarande behandlas ansökningar om tillfälliga dispenser av Transportstyrelsen under ordinarie kontorstid måndag till fredag. En ansökan om tillfällig dispens bör sändas så tidigt som möjligt innan dispensen ska användas.

När ansökan inkommit till Transportstyrelsen görs en riskbedömning om en dispens kan medges. Samråd med Sjöfartsverkets lotsområde kan bli aktuellt.

Om du väljer att inte ansöka via Mina sidor eller webbformulär bör du använda ansökningshandlingar som finns under blanketter för sjöfart.

Avgifter

De avgifter Transportstyrelsen tar ut för tillfälliga lotsdispenser avser handläggningen av ansökan. Detta innebär att avgiften ska betalas oavsett beslut (beviljande eller avslag). 

Läs mer om avgifter för tillfällig lotsdispens.

Kontakt

Ansökan om en tillfällig lotsdispens skickas till:

Transportstyrelsen
E-post: pec@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!