Den beslutade kostnaden för år n baseras på en prognostiserad inflation och trafikutveckling. Denna justeras mot den faktiska inflationen avseende år n och det faktiska trafikutfallet år n.

Justering på grundval av inflation beskrivs i artikel 26 och principen för trafikriskdelning beskrivs i artikel 27 i Kommissionens genomförandeförordning EU 2019/317.