Avgift för flygtrafiktjänster – undervägsavgift

Den svenska undervägsavgiften (en route) tas ut för flygplan över 2000 kg som flyger i luftrum där Sverige bedriver flygtrafiktjänst.

Undervägsavgiften och dröjsmålsräntan beslutas årligen av medlemsstaterna i den permanenta kommitté inom Eurocontrol och Transportstyrelsen kungör avgiften i en föreskrift.

Undervägsavgiften inom svenskt luftrum framgår av TSFS 2023:69 Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta.

Vad finansieras av undervägsavgiften?

Transportstyrelsens andel av avgiften utgör cirka 7 procent och ska täcka Transportstyrelsens kostnader för tillsyn av flygtrafiktjänst i svenskt luftrum samt den medlemsavgift som Sverige betalar för medlemskapet i Eurocontrol.

Resterande del av avgiften täcker leverantörerna av flygtrafikledningstjänsts kostnader, kommunikation-, navigation- och övervakningstjänst, flygräddningstjänst, flygvädertjänst och flygbriefingtjänst samt Sjöfartsverkets kostnader för flygräddning.

Flygplatsers kostnader för den utrustning som används vid tillhandahållande av flygtrafiktjänst avseende kommunikation, navigation och övervakning (CNS) ingår sedan den 1 januari 2008 också som en del av avgiften.   

För mer information angående förutsättningar för finansiering av kostnader se TSFS 2023:69 samt avsnitt om prestationsplan för flygtrafiktjänster (Prestationsplan - Transportstyrelsen)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!