Transportstyrelsens årsplan för avgifter flygtrafiktjänster (år n)

Här presenteras de aktiviteter som återkommer årligen i Transportstyrelsens planering avseende systemet för avgifter flygtrafiktjänster år n.

Klicka på den månad du är intresserad av för att se vilka aktiviteter som är inplanerade. I kalendern finns även en beskrivning och en förklaring till aktiviteten.

Berörda leverantörer av flygtrafiktjänster ska senast den 1 april år n leverera slutliga kostnader för år n-1 till Transportstyrelsen

För att följa kostnadsutvecklingen behöver Transportstyrelsen enligt gällande regelverk sammanställa det faktiska kostnadsutfallet inför varje avslutat kalenderår. Myndigheten sammanställer underlaget och rapporterar det till Eurocontrol och europeiska kommissionen som sammanställer den totala kostnadsutvecklingen för den europeiska flygtrafiktjänsten.

Transportstyrelsen betalar ut ersättning för CNS till berörda flygplatser

Inom ramen för avgiftssystemet med undervägsavgifter administrerar Transportstyrelsen utbetalningarna från Eurocontrol till respektive flygplats. Transportstyrelsen genomför dessa utbetalningar kvartalsvis i mars, juni, september och december. Utbetalningen baseras på Transportstyrelsens beslut om ersättning under år n.

Transportstyrelsen informerar flygplatserna om kommande justeringar

Kommande justeringar avser trafik- och inflationsavvikelse, se juni.

Berörda leverantörer av flygtrafiktjänster ska senast den 1 april år n leverera slutliga kostnader för år n-1 till Transportstyrelsen

För att följa kostnadsutvecklingen behöver Transportstyrelsen enligt gällande regelverk sammanställa det faktiska kostnadsutfallet inför varje avslutat kalenderår. Myndigheten sammanställer underlaget och rapporterar det till Eurocontrol och europeiska kommissionen som sammanställer den totala kostnadsutvecklingen för den europeiska flygtrafiktjänsten.

Berörda leverantörer av flygtrafiktjänster ska leverera underlag avseende okontrollerbara kostnadsförändringar under år n-1

Enligt artikel 28 i (EU) 2019/317 finns möjlighet att i efterhand redovisa kostnadsökningar om dessa bedöms ha uppstått till följd av okontrollerbara omständigheter. Denna möjlighet är dock strikt reglerad och måste ske i enlighet med regelverket. Transportstyrelsen ansvarar för att godkänna eventuella okontrollerbara kostnadsförändringar inom den svenska kostnadsbasen.

Därefter sammanställs dessa i en rapport till europeiska kommissionen som bedömer skäligheten i de kostnader som Sverige anser vara okontrollerbara, och slutgiltigt fattar beslut om dem.

Transportstyrelsen levererar en beräknad preliminär undervägsavgift för år n+1

Utifrån fastställd kostnad i beslut (och inom den svenska prestationsplanen) samt nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en preliminär undervägsavgift för år n+1.

Observera att avgiften i maj ännu kommer att betraktas som preliminär, men huvudregeln är att det kostnadsunderlag som ligger till grund för avgiften i maj även kommer att utgöra underlag för den föreslagna avgiften (se oktober).

Transportstyrelsen levererar en beräknad preliminär terminalavgift för
Stockholm Arlanda år n+1

Utifrån fastställd kostnad i prestationsplanen och nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en preliminär terminalavgift för Stockholm Arlanda avseende år n+1. Observera att avgiften i maj ännu kommer att betraktas som preliminär.

Terminalavgiften för Stockholm Arlanda flygplats är reglerad och beräknas därför av myndigheten. Enligt gällande regelverk ska terminalavgiften vara reglerad på alla flygplatser med mer än 70 000 IFR-rörelser, för övriga flygplatser finns möjlighet att genomföra undantag från regleringen vilket Sverige har utnyttjat.

Transportstyrelsen genomför en slutavstämning för Göteborg Landvetter terminalavgift (ej årligt återkommande)

Terminalavgiften på Göteborg Landvetter flygplats har tidigare varit reglerad, men inför den andra referensperioden är avgiften inte längre reglerad. Transportstyrelsen behöver dock säkerställa att tidigare upparbetade balanser återförs till luftrumsbrukarna på ett korrekt sätt.

Transportstyrelsen konsulterar n+1 års föreslagna avgifter med branschen (marknadskonsultation)

Transportstyrelsen är skyldig att konsultera föreslagna avgifter (både undervägsavgiften och terminalavgiften på Stockholm Arlanda) med luftrumsbrukarna som ges möjlighet att lämna synpunkter.

Myndigheten kommer att skicka ut en separat kallelse med ett specifikt datum vid senare tillfälle.

Organisationer med en kostnad inom den svenska kostnadsbasen som överstiger 20 mnkr förväntas delta på konsultation och vara förberedda att svara på frågor kring sina kostnader och dess utveckling.

Transportstyrelsen betalar ut ersättning för CNS till berörda flygplatser

Inom ramen för avgiftssystemet med undervägsavgifter administrerar Transportstyrelsen utbetalningarna från Eurocontrol till respektive flygplats. Transportstyrelsen genomför dessa utbetalningar kvartalsvis i mars, juni, september och december. Utbetalningen baseras på Transportstyrelsens beslut om ersättning under år n.

Transportstyrelsen genomför trafik- och inflationsjustering för CNS avseende år n-2

Flygplatsernas ersättning styrs i huvudsak av den fastställda kostnad som Transportstyrelsen beslutade avseende år n inför den andra referensperioden, och inom ramen för den svenska prestationsplanen.

De totala utbetalningarna under år n justeras dock med skillnader mellan prognostiserat och faktiskt utfall gällande inflation och trafik under år n-2.

Utbetalning av ersättning för CNS till berörda flygplatser

Inom ramen för avgiftssystemet med undervägsavgifter administrerar Transportstyrelsen utbetalningarna från Eurocontrol till respektive flygplats. Transportstyrelsen genomför dessa utbetalningar kvartalsvis i mars, juni, september och december. Utbetalningen baseras på Transportstyrelsens beslut om ersättning under år n.

Transportstyrelsen presenterar en beräknad föreslagen undervägsavgift för år n+1

Utifrån fastställd kostnad i beslut (och inom den svenska prestationsplanen) samt nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en konkret föreslagen undervägsavgift för år n+1.

Transportstyrelsen beräknar en föreslagen terminalavgift för Stockholm
Arlanda år n+1

Utifrån fastställd kostnad i prestationsplanen och nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en konkret föreslagen terminalavgift för år n+1.

Transportstyrelsen konsulterar n+1 års föreslagna avgifter med branschen (marknadskonsultation)

Transportstyrelsen är skyldig att konsultera föreslagna avgifter (både undervägsavgiften och terminalavgiften på Stockholm Arlanda) med luftrumsbrukarna som ges möjlighet att lämna synpunkter.

Myndigheten kommer att skicka ut en separat kallelse med ett specifikt datum vid senare tillfälle.

Organisationer med en kostnad inom den svenska kostnadsbasen som överstiger 20 mnkr förväntas delta på konsultation och vara förberedda att svara på frågor kring sina kostnader och dess utveckling.

Transportstyrelsen konsulterar den föreslagna undervägsavgiften år n+1
med flygbranschen i Enlarged committe (Eurocontrol)

Den svenska undervägsavgiften beslutas formellt av Eurocontrol. Beslutet
tas efter att Transportstyrelsen har konsulterat den föreslagna avgiften med
representanter från flygbranschen.

Transportstyrelsen presenterar den fastställda undervägsavgiften
avseende år n+1

Transportstyrelsen tillkännager den svenska undervägsavgiften i en nationell föreskrift som är gällande från 1 januari 2016.

Om inget oförutsett framkommer under den nationella marknadskonsultationen, eller på konsultationen i Enlarged committee, beslutar Eurocontrol den av Transportstyrelsen beräknade svenska undervägsavgiften.

Transportstyrelsen tillkännager den avgift som Eurocontrol har beslutat i en nationell föreskrift som träder i kraft från och med 1 januari år n+1.

Transportstyrelsen levererar en "Repartition key" (fördelningsnyckel) för den svenska kostnadsbasen inom undervägsavgiften för år n+1

En s.k. repartition key används för att säkerställa att varje organisation erhåller en korrekt ersättning från Eurocontrol som är den instans som fakturerar flygbolagen. Repartition key i Sverige beräknas utifrån respektive organisations andel av den svenska undervägsavgiften.

Vad gäller utbetalningen till CNS-flygplatser administreras denna dock genom Transportstyrelsen, vilket innebär att det är myndigheten och inte Eurocontrol som utbetalar ersättningen till flygplatserna.

Utbetalningen till CNS-flygplatserna sker kvartalsvis i enlighet med denna planering.

Transportstyrelsen presenterar en fastställd terminalavgift för Stockholm Arlanda avseende år n+1

Terminalavgiften för Stockholm Arlanda beslutas inte av Eurocontrol utan
av Transportstyrelsen. Avgiften fastställs i ett myndighetsbeslut.

Transportstyrelsen presenterar en Repartition key (fördelningsnyckel)
för den svenska kostnadsbasen avseende terminalavgiften för Stockholm Arlanda för år n+1

En s.k. repartition key används för att säkerställa att varje organisation erhåller rätt ersättning från Eurocontrol som fakturerar flygbolagen. Repartition key beräknas utifrån respektive organisations andel av den svenska terminalavgiften på Stockholm Arlanda. Endast LFV, Swedavia och Transportstyrelsen berörs vad gäller terminalavgiften.

Transportstyrelsen betalar ut av ersättning för CNS till berörda flygplatser

Inom ramen för avgiftssystemet med undervägsavgifter administrerar Transportstyrelsen utbetalningarna från Eurocontrol till respektive flygplats. Transportstyrelsen genomför dessa utbetalningar kvartalsvis i mars, juni, september och december. Utbetalningen baseras på Transportstyrelsens beslut om ersättning under år n.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!