Frågor och svar om flygtrafiktjänstens kostnader och ersättning från systemet med undervägsavgifter

På den här sidan ges svar på några av de vanligaste frågorna som inkommit till Transportstyrelsen.

Idag får leverantörer av flygtrafiktjänst, leverantörer av flygvädertjänster, flygräddning samt flygplatser (som får viss ersättning för sin CNS-utrustning, Communication Navigation Surveillance) ersättning från systemet.

Dessutom får medlemsstaterna fastställa kostnader som uppstått hos de nationella myndigheterna för tillsyn och för nationella medlemsavgiften till Eurocontrol som ett resultat av ett internationellt avtal.

För ytterligare information om vad som får ingå hänvisas till Kommissionens genomförandeförordning EU 2019/317 samt Transportstyrelsens föreskrift 2020:44.

Ersättningen betalas ut en gång i kvartalet. Utbetalningen sker omkring den 27:e i mars, juni, september och december.

En gång om året justeras kostnaden för inflation och trafikutfall, det görs vanligtvis under första eller andra kvartalet. Se vidare i årsplan för avgifter för flygtrafiktjänst.

Transportstyrelsen skickar varje månad ut information om de belopp som har fakturerats till flygbolagen under en viss månad. Informationen kan användas för att jämföra mot de faktiska betalningar som sen kommer från Eurocontrol.

Vanligtvis stämmer inte det fakturerade beloppet överens mot ersättningen från Eurocontrol, då det t.ex. finns ett fåtal flygbolag som inte betalar i tid eller inte betalar alls, dessutom kan det finnas ett eftersläp i Eurocontrols fakturahantering.

Den beslutade kostnaden för år n baseras på en prognostiserad inflation och trafikutveckling. Denna justeras mot den faktiska inflationen avseende år n och det faktiska trafikutfallet år n.

Justering på grundval av inflation beskrivs i artikel 26 och principen för trafikriskdelning beskrivs i artikel 27 i Kommissionens genomförandeförordning EU 2019/317.

År 2012 infördes ett system med prestationsplaner för flygtrafiktjänsten (första referensperioden omfattade år 2012 – 2014). Genom detta fick medlemsstaterna bland annat i uppdrag att se över och på sikt minska kostnaderna för tillhandahållandet av flygtrafiktjänster.

Genom införandet av prestationsplaner år 2012 förändrades den gamla förutsättningen till full kostnadstäckning och kostnadsnivåerna låses till en något lägre nivå under en i förväg bestämd period.

Systemet med prestationsplaner bygger på att den svenska kostnadsramen är fast. Inom ramen kan omfördelningar göras. Det innebär att om en part i systemet minskar omfattningen på sin verksamhet eller lägger ner sin verksamhet är det i regel någon annan part som ökar sin och då kan en omfördelning göras.

Alltså kan en enskild leverantör av tjänsten få ett nytt beslut om sina kostnader (högre eller lägre), medan den totala svenska andelen av kostnaderna ligger fast.

Transportstyrelsen beräknar varje organisations andel av kostnadsbasen inför det kommande året. I Transportstyrelsens andel ingår även CNS-flygplatsernas andelar, då Transportstyrelsen i skrivandes stund administrerar utbetalningarna från Eurocontrol till CNS-flygplatserna.

Er andel av enhetskostnaden utgör sedermera grunden för er ersättning från systemet.

Denna fördelningsnyckel kallas repartition key.

Enhetskostnaden är den kostnad som luftrummets brukare får betala för sin användning av flygtrafiktjänsten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!