Transportstyrelsen betalar ut ersättning för CNS till berörda flygplatser

Inom ramen för avgiftssystemet med undervägsavgifter administrerar Transportstyrelsen utbetalningarna från Eurocontrol till respektive flygplats. Transportstyrelsen genomför dessa utbetalningar kvartalsvis i mars, juni, september och december. Utbetalningen baseras på Transportstyrelsens beslut om ersättning under år n.

Transportstyrelsen genomför trafik- och inflationsjustering för CNS avseende år n-2

Flygplatsernas ersättning styrs i huvudsak av den fastställda kostnad som Transportstyrelsen beslutade avseende år n inför den andra referensperioden, och inom ramen för den svenska prestationsplanen.

De totala utbetalningarna under år n justeras dock med skillnader mellan prognostiserat och faktiskt utfall gällande inflation och trafik under år n-2.