Berörda leverantörer av flygtrafiktjänster ska senast den 1 april år n leverera slutliga kostnader för år n-1 till Transportstyrelsen

För att följa kostnadsutvecklingen behöver Transportstyrelsen enligt gällande regelverk sammanställa det faktiska kostnadsutfallet inför varje avslutat kalenderår. Myndigheten sammanställer underlaget och rapporterar det till Eurocontrol och europeiska kommissionen som sammanställer den totala kostnadsutvecklingen för den europeiska flygtrafiktjänsten.

Berörda leverantörer av flygtrafiktjänster ska leverera underlag avseende okontrollerbara kostnadsförändringar under år n-1

Enligt artikel 28 i (EU) 2019/317 finns möjlighet att i efterhand redovisa kostnadsökningar om dessa bedöms ha uppstått till följd av okontrollerbara omständigheter. Denna möjlighet är dock strikt reglerad och måste ske i enlighet med regelverket. Transportstyrelsen ansvarar för att godkänna eventuella okontrollerbara kostnadsförändringar inom den svenska kostnadsbasen.

Därefter sammanställs dessa i en rapport till europeiska kommissionen som bedömer skäligheten i de kostnader som Sverige anser vara okontrollerbara, och slutgiltigt fattar beslut om dem.