25,25 meter långa fordonståg

I Sverige får fordonståg vara upp till 25,25 meter långa. Upp till 24,0 meters längd finns inga särskilda krav som är föranledda av fordonslängden.

Om fordonstågets längd överskrider 24,0 meter ställs emellertid särskilda krav på de ingående fordonens dimensioner och utrustning. Kraven på fordonen och övriga bestämmelser finns dels i 4 kap. 17 § trafikförordningen, dels i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:126) om vändningskrav för fordonståg vars längd överstiger 24,0 meter och utrustningskrav för fordon som ingår i sådant fordonståg.

25,25 meters längd ett Europasystem

25,25-bestämmelserna innebär att det ges möjlighet att koppla samman vissa fordon till högst 25,25 meters fordonståglängd (modulsystemet). Förutsättningen är att fordonen inte avviker från de gemensamma EU-reglerna om fordonets mått (direktiv 96/53/EG).
 
Modulsystemet bygger på att man i ett fordonståg kombinerar lastlängderna 7,82 meter (det största flaket enligt CEN-standard) och 13,6 meter (påhängsvagn och samtidigt det längsta fordonet enligt EU-reglerna).

Utöver kraven ovan ska följande förutsättningar uppfyllas

De ingående fordonen får inte överskrida de EU-gemensamma måtten. Det innebär bland annat att bredden får vara högst 2,55 m (2,60 m för temperaturkontrollerad påbyggnad med minst 45 mm tjocka sidoväggar). Detta gäller även containrar, växelflak och andra avtagbara påbyggnader.

Varje fordon i fordonståget ska vara utrustat med ABS-bromsar. Bromsarna ska uppfylla kraven i EG:s bromsdirektiv (71/320/EEG).

Påhängsvagnen får inte ha större avstånd från kopplingstappen till främsta delen än 204 cm och större avstånd till bakersta delen än 12,00 meter. Detta ger en fordonslängd av ca 13,6 meter.
 
Dragfordonet måste kunna vändas inom en cirkel där ytterradien är 12,5 meter och innerradien 5,3 meter.

Fordonståget ska kunna vända inom en cirkel där ytterradien är 12,5 meter och innerradien 2,0 meter. 

Vändningskravet anses uppfyllt om avståndet a enligt figuren ovan är högst 22,5 meter och avståndet b är högst ca 8,15 meter.

Kopplingsanordningarna på fordon som inte är kopplingsklassade i Sverige ska uppfylla något av följande krav, i de fall bruttovikten för fordonståget överskrider den vikt som maximalt är tillåten i registreringslandet. Kopplingsanordningarna ska 

  • vara typgodkända och uppfylla kraven för aktuella vikter enligt EG:s kopplingsdirektiv (94/20/EG) eller ECE reglemente 55, eller 
  • ha egenskaper som motsvarar direktivets tekniska krav för aktuella vikter, vilket ska styrkas genom intyg från tillverkare av kopplingsanordningen (gäller fordon som registrerats innan direktivet trädde i kraft den 30 oktober 1995). 

Modulsystemet 

Systemet består i princip av följande byggklossar:

  • 7,82 m långt flak
  • högst 13,6 m lång påhängsvagn
  • dolly
  • bilar
  • annan släpvagn.

 

Byggklossarna sätts samman till i princip tre olika typer av fordonståg, bil med tillkopplad dolly och påhängsvagn, dubbla påhängsvagnar (s.k. B-train) eller bil med tillkopplad påhängsvagn och släpkärra.

Om en påhängsvagn är kortare än 13,6 meter kan flaket på det andra fordonet vara motsvarande längre.
 
Sammanlagd lastlängd får vara högst 21,86 meter.
 
Avståndet från framkant på främre lastutrymmet och till bakkanten på det bakre lastutrymmet får vara högst 22,9 meter.

 

För att respektive fordonståg ska få framföras i högst 80 km/tim krävs att samtliga ingående fordon har ABS-bromsar samt för fordonståg:

  1. att vändskivan på en dolly är lagrad,
  2. att enbart framaxel/axlar är styrande i hastigheter över 40 km/tim,
  3. att den bakersta släpvagnens höjd får överstiga 4,0 meter om släpvagnen är en påhängsvagn och avståndet från kopplingstappen till vagnens axel eller mittpunkten av dess icke styrande axlar är minst 7,5 meter.

Det ska dessutom gå att svänga med fullt hjulutslag på dragfordonets framaxel utan att påbyggnaderna tar i varandra.

Uppfylls inte kraven är högsta tillåten hastighet 40km/tim.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!