Godstrafik utanför EU/EES

Den som vill köra godstransporter till länder utanför EU och EES måste ha tillstånd för sådan trafik. Olika typer av transporter kräver olika typer av tillstånd.

Transporttillstånd

Om du har ett svenskt transportföretag och ska utföra godstransporter till länder utanför EU/EES måste du ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. Detta gäller för alla tillstånd nedan utom för specialtillstånd som istället utfärdas till ett utländskt transportföretag.

Transportörer som är etablerade inom EU/EES och som innehar ett gemenskapstillstånd behöver inget ytterligare transporttillstånd för transporter inom EU/EES området.

Det finns olika typer av transporttillstånd och vilket tillstånd du behöver är beroende på var godset lastas och lossas. Det finns tillstånd som gäller för en transport och det finns tillstånd som gäller för obegränsade transporter under en viss period.

CEMT-tillstånden som gäller för ett kalenderår ska sökas årligen medan övriga tillstånd ansöks vid behov.

Nedan följer en beskrivning av olika typer av transporttillstånd och hur man ansöker.

Ett CEMT-tillstånd gäller för ett obegränsat antal transporter under ett år i CEMT-området. Tillstånden utfärdas per åkeri och är inte knutna till enskilda fordon.

En CEMT-transport får omfatta transport från etableringsstaten till en annan CEMT-stat. Därefter får tre internationella transporter till andra CEMT-stater utföras innan den avslutande transporten tillbaka till etableringsstaten.

International Transport Forum (ITF) har tagit fram en user guide som reglerar hur CEMT-tillstånden får användas. I guiden finns även de villkor som gäller för dessa transporter. Mer information samt vilka länder som ingår i överenskommelsen hittar du på webbplatsen International Transport Forum.

Transportstyrelsen utfärdar endast CEMT-tillstånd för fordon med EURO-klass 5 och 6. Det framgår av registreringsbeviset vilken EURO-klass fordonet uppfyller.

Ansök om CEMT-tillstånd 

När CEMT-tillståndet upphör

Inom två veckor efter det att ditt tillstånd upphör att gälla ska kopior av bladen skickas till Transportstyrelsen.

Tillstånd och färdblad skickas till:

Transportstyrelsen
Sektion Vägkontroll
Box 3185
903 04 Umeå

CEMT flyttgodstillstånd

Utfärdas till flyttföretag och gäller under ett kalenderår (1 januari – 31 december). För dessa tillstånd finns inget EURO-klassnings krav på fordonet och transportören behöver inte fylla i färdboken.

Ansök om tillstånd 

Transporttillstånd bilateralt

Ett bilateralt transporttillstånd medger en (1) transport tur och retur mellan Sverige och en annan stat.

Tillstånden är numrerade och utväxlas årligen mellan Sverige och den andra staten genom en bilateral överenskommelse. Om transporten passerar genom andra stater (transit), behövs även tillstånd för dessa. Ett sådant tillstånd kan vara ett gemenskapstillstånd (för stater inom EU/EES), ett CEMT-tillstånd för stater som ingår i överenskommelsen, ett bilateralt tillstånd eller ett transittillstånd. De två sistnämnda utfärdas enligt överenskommelse mellan Sverige och den staten. En förutsättning för att erhålla ett bilateralt transporttillstånd är att transportföretaget innehar ett svenskt yrkestrafiktillstånd samt att fordonet är registrerat i Sverige.

Transporttillstånd transit

Ett transporttillstånd för transittransporter medger en (1) transport tur och retur i transit genom en av staterna, utan att gods lastas eller lossas i den staten. Tillstånden är numrerade och utväxlas årligen mellan Sverige och andra stater genom bilaterala överenskommelser.

Transporttillstånd för tredjeland

Ett transporttillstånd för tredjeland medger en transport tur och retur, till eller från den andra avtalsslutande partens territorium och ett tredjelands territorium. Tredjelandstillståndet är endast giltigt på den andra avtalsslutande partens territorium.

Exempel: om en svensk transportör lastar i land A och lossar i land B så krävs ett transporttillstånd för både land A och land B.

Det krävs alltså att Sverige ingått ett avtal om utbyte av tredjelandstillstånd med båda de andra stater som tredjelandstransporten utförs emellan.

Om transporten omfattar länder som är med i CEMT-överenskommelsen kan även ett CEMT-tillstånd användas.

Ansökan om transporttillstånd

Ett specialtillstånd utfärdas till utländska transportörer etablerade i ett land som Sverige inte slutit något vägtransportavtal med.

Ett specialtillstånd medger en bilateral transport eller transittransport tur och retur till, från eller genom Sverige.

Svenska transportörer som planerar transporter till länder som Sverige inte har slutit vägtransportavtal med bör kontakta landets ambassad eller den behöriga tillståndsmyndigheten för ytterligare information.

Ansök om specialtillstånd  

Ett svenskt transportföretag som vill bedriva godstransporter som berör Storbritanniens territorium måste, precis som tidigare, ha ett giltigt gemenskapstillstånd. En bestyrkt kopia av tillståndet ska alltid finnas i fordonet som utför transporten.

Ändringar till följd av Brexit framgår av brexitavtalet, godstransporter regleras i artikel 460 och framåt.

Ett transportföretag som är etablerat i Storbritannien måste, på motsvarande sätt, ha ett giltigt tillstånd för att få utföra internationella persontransporter på väg enligt vad som är föreskrivit i Storbritanniens nationella lagstiftning.

Prövningsavgifter och handläggningstider

En avgift kommer att tas ut i samband med prövning av ansökan om de tillstånd som redogörs för ovan. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggningstid för prövning av ansökan för dessa tillstånd beräknas till två veckor från att betalning har kommit in.

Kontakt

Vid önskad kontakt kan du mejla fb-internationellatillstand@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!