Fartygets konstruktion och utrustning

Det finns idag fem olika fartområden A, B, C, D och E, där A är det mest vidsträckta fartområdet.

Den nuvarande fartområdesindelning grundar sig på den fartområdesdefinition som återfinns i rådets direktiv 2009/45/EG (ändrat genom 2017/2018). Indelningen bygger på följande kriterier

  • avstånd till strandlinje (där nödställda kan ta sig iland)
  • våghöjden (sannolikheten att den signifikanta våghöjden överstiger ett visst värde under en viss period).

Med strandlinje (där nödställda kan ta sig iland) avses kustlinjen på oskyddade delar av kusten (de delar som inte har någon E-linje) och D-linjen där kusten har skärgård (de delar som har en E-linje).

Grunddefinitionen av fartområdena finns i fartygssäkerhetsförordning (2003:438). Transportstyrelsen har specificerat fartområde C, D och E vars gränser finns inritade i sjökort. Koordinaterna för dessa gränser finns i föreskriften TSFS 2009:8.

Fartområde E

E-linjen gäller hela året, men när den signifikanta våghöjden inte överskrider 0,5 meter utökas fartområdet 1 nm ut i fartområde D. Insjöar anses vara E-område med undantag av Vänern och Vättern.

Fartområde D

Denna linje är en åretruntlinje. Under perioden 1 juni till och med 31 augusti får fartyg, som är godkända för område D, befinna sig högst 3 nm från strandlinjen.

Fartområde C

C-gränslinjen finns endast kring Gotland. För övriga delar av kusten, samt Vänern, är utsträckningen av fartområde C 5 nm från strandlinjen.

Under perioden 1 juni t.o.m. 31 augusti får fartyg, godkända för område C, trafikera området kring hela Gotland. Detta förutsatt att fartyget aldrig befinner sig mer än 5 nm från strandlinjen.

Fartområde B

Fartområde B begränsas av en linje 20 nm från strandlinjen.

Fartområde A

Definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) som mer vidsträckt fart än fartområde B. Med anledning av det stora steget mellan fartområde A och fartområde B tillämpar Transportstyrelsen vid certifiering av fartyg en indelning av fartområde A i fyra underområden;

  • A(250)
  • A(100)
  • A(50)

Dessa beteckningar används i fartygets certifikat och siffrorna i parentes representerar maximalt avstånd (nm) till skyddad plats. Står det bara A innebär det att fartyget är certifierat för obegränsad fart.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!