Barlastvattenlagen (2009:1165) genomför barlastvattenkonventionen i svensk lagstiftning och innehåller inga särregler.