Barlastvatten

Barlastvattenkonventionen och svensk lagstiftning på området trädde i kraft den 8 september 2017.   

Spridning av främmande organismer med barlastvatten 

Syftet med barlastvattenkonventionen är att förhindra att främmande organismer sprids med fartygs barlastvatten. När ett fartyg inte är fullastat pumpas barlastvatten (havsvatten) ombord i särskilda tankar för att stabilisera fartyget och få det att ligga tillräckligt djupt i vattnet. Med barlastvattnet följer olika levande organismer som sprids runt om i världen och kan orsaka problem för miljön när de släpps ut på nya platser.

Det krävs förberedelser för att uppfylla de nya kraven

Konventionen gäller för alla fartyg som går på internationella resor och som använder barlastvatten. Den ställer krav på att barlastvattnet ska behandlas och gränsvärden för hur mycket levande organismer som får släppas ut kommer att införas successivt. Fartygen måste ha  ett barlastvatten­certifikat, en barlastvattenhanteringsplan och en barlastvattendagbok.

För att uppfylla utsläppskraven måste fartygen i de allra flesta fall installera reningsutrustning (barlastvattensystem) ombord. Under en övergångsperiod kan fartyg behandla barlastvattnet genom att skifta barlast­vattnet till havs. Det finns även möjlighet att ansöka om dispens från kravet på behandling av barlastvatten.

En sammanställning har gjorts av vanliga frågor och svar.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!