Hamnstatskontroll och påföljder

Transportstyrelsen kontrollerar att fartyg som anlöper svenska hamnar efterlever kraven i barlastvattenkonventionen.

Transportstyrelsen utför hamnstatsinspektioner inom ramen för samarbetet inom  Paris MoU (Paris Memorandum of Understanding on Port State Control) tillsammans med övriga europeiska länderna samt Kanada, Ryssland och Island.

Grunden för kontrollerna finns i de riktlinjer och direktiv för inspektion som tagits fram av PMoU, IMO och EU.

Inspektion sker normalt stegvis, där fartygsinspektören avgör vilka steg som krävs och hur ingående kontroller som behövs i varje enskilt fall. En inspektion kan omfatta följande steg:

1. Initial inspektion:

- Kontroll av dokument (certifikat, godkänd barlastvattenplan (BWMP), barlastvattendagbok (BWRB)) och att ansvariga har utsetts.

- Kontroll av vilken behandlingsmetod som fartyget ska använda. Kontroll av anteckningar i barlastvattendagboken. Har fartyget utfört skifte enligt regel D-1 och regel B-4?  Om fartyget ska efterleva utsläppsgränsvärdena i regel D-2 kontrolleras att utrustningen (BWMS) är typgodkänd, används och underhålls. 

2. Mer detaljerad inspektion:

- Mer ingående kontroll av bl.a. BWMS drift, rutiner i BWMP, kontroll av indikatorer som registreras av övervakningsutrustningen till BWMS. 

3. Indikativ provtagning och analys för kontroll om barlastvattnet uppfyller satta gränsvärden (D-2) för utsläpp. 

4. Detaljerad provtagning och analys, om det behövs, för att verifiera efterlevnad av satta gränsvärden (D-2)

Varning, förbud och föreläggande

Om fartyg inte efterlever kraven i barlastvattenkonventionen och motsvarande svensk lagstiftning meddelas varning, förbud eller föreläggande om det behövs för att säkerställa att fartyg inte släpper ut skadligt barlastvatten. Detta gäller när:  

1. fartygets eller dess utrustnings kondition inte motsvarar uppgifterna i certifikatet,

2. befälhavaren eller besättningen inte känner till de viktigaste procedurerna ombord för hantering av barlastvatten eller inte har genomfört dessa procedurer,

3. en överträdelse har skett av svensk lagstiftning på området, eller

4. fartyget utgör en risk för miljön, människors hälsa, egendom eller resurser.

Förbud och förelägganden kan vara förbud mot fartygets avgång eller vidare resa, förbud att släppa ut barlastvatten, förbud att använda viss utrustning, föreläggande att anlöpa eller avgå från en viss hamn, eller föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift.

Redare kan erläggas att betala barlastvattenavgift om fartyg släpper ur barlastvatten som inte har hanterats i enlighet med kraven i barlastvattenkonventionen och motsvarande svensk lagstiftning. Storleken på avgiften beror på fartygets storlek baserat på bruttodräktighet och kan uppgå till tio prisbasbelopp.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!