Barlastvattenkonventionen och svensk lagstiftning

FN:s internationella sjöfartsorgan (IMO) har beslutat om den internationella konventionen för kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (barlastvattenkonventionen) som är i kraft sedan den 8 september 2017.

Sverige har tillträtt barlastvattenkonventionen och den är införd i svensk lagstiftning genom barlastvattenlag (2009:1165)barlastvattenförordning (SFS 2017:74) och Transportstyrelsens föreskrifter om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment (TSFS 2022:19).

Barlastvattenkonventionen gäller fartyg i internationell fart som är designade eller konstruerade för att föra barlastvatten. För fartyg som enbart går i nationell fart får Sverige själv bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. Några sådana bestämmelser finns inte idag.

Beslutet om en svensk ratificering av barlastvattenkonventionen föregicks av en barlastvattenutredning. Barlastvattenutredningen (SOU 2008:1) anser att ett effektivt genomförande av barlastvattenkonventionen betydligt skulle minska riskerna för överföring av skadliga vattenlevande organismer och att de samhällsekonomiska vinsterna skulle vara stora.

Barlastvattenutredningen utgjorde underlag till regeringens proposition 2008/2009:229 om anslutning till och genomförande av barlastvattenkonventionen.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!