Barlastvattenkonventionen gäller för alla fartyg som går i internationell fart och som använder barlastvatten. Det finns ingen nedre gräns för när konventionen börjar gälla vad gäller brutto eller barlastvattenkapacitet. Fartyg under 400 brutto behöver inte ha något barlastvattencertifikat men ska uppfylla konventionens krav i övrigt samt ha godkänd barlastvattenhanteringsplan och föra barlastvattendagbok.