Stater som ratificerat konventionen ska tillämpa principen "no more favourable treatment". Det innebär alla fartyg, oavsett flagg, som trafikerar en hamnstat som ratificerat konventionen måste efterleva konventionen fullt ut.