TOD

Transportstyrelsen har tagit fram en nationell plan för Sveriges införande av elektronisk terräng- och hinderdata. tillsammans med Försvarsmakten och LFV (Luftfartsverket), som är ansvarig leverantör av flyginformationstjänst.

ICAO ställer krav på medlemsstaterna för användande och överföring av elektronisk terräng- och hinderdata (TOD, Terrain and Obstacle Data). Kraven finns införda i Annex 15 (AIS, Aeronautical Information Services).

Kraven kompletteras av EU-förordning 73/2010 (ADQ, Aeronautical Data Quality) om kvalitetskrav på flygdata och flyginformation för ett gemensamt europeiskt luftrum som ska säkerställa noggrannhet, upplösning och integritet för flygdata och flyginformation.

 Medlemsstaterna gav Eurocontrol i uppdrag att ta fram stöd och vägledning för implementering av de nya kraven. För att hantera detta bildade Eurocontrol Terrain and Obstacle Data Working Group (TOD WG).  Gruppen arbetade fram ett förslag till plan för hur de nya kraven skulle omhändertas och implementeras. Förslaget fastställdes år 2015 i Eurocontrol Terrain and Obstacle Data Manual.

 Eurocontrol har i denna manual fastställt att varje medlemsstat ska ta fram en nationell plan för hur elektronisk terräng- och hinderdata ska omhändertas och implementeras enligt kraven i ICAO Annex 15. Planen ska tas fram gemensamt av myndighet, försvarsmakt och flygtrafiktjänst.

TOD genomförandeplan

TOD genomförandeplan - Område 1

TOD genomförandeplan – Område 2a

TOD genomförandeplan – Område 2b

TOD genomförandeplan – Område 2c

TOD genomförandeplan – Område 2d

TOD genomförandeplan – Område 3

TOD genomförandeplan – Område 4