Regler om vägtransportledare

På den här sidan har vi samlat ett utdrag ur de krav som gäller för vägtransportledare och hur du som trafikant ska känna igen en vägtransportledare och dess fordon.

Bestämmelser för längd och bredd

På det allmänna vägnätet i Sverige finns bestämmelser för maximala längd och bredd för fordon, fordonståg och dess last.

Ett annat motordrivet fordon än en buss med eller utan ett därtill kopplat fordon får inte föras på andra vägar än enskilda om fordonet eller fordonståget, lasten inräknad, är längre än 24,0 meter. Längden av ett fordonståg, lasten inräknad, får dock uppgå till 25,25 meter om följande villkor är uppfyllda:

 1. Varje ingående fordon är utrustat med sådana låsningsfria bromsar och kopplingsanordningar som Transportstyrelsen föreskriver.
 2. Varje ingående motordrivet fordon har en största längd av 12,0 meter.
 3. Varje ingående släpvagn, utom påhängsvagn, har en största längd av 12,0 meter.
 4. Avståndet mellan kopplingstappen och bakkanten på en påhängsvagn överstiger inte 12,0 meter.
 5. Det horisontella avståndet mellan kopplingstappen och varje punkt på framkanten av en påhängsvagn överstiger inte 2,04 meter.
 6. Fordonstågets sammanlagda lastlängd bakom förarhytten, mätt parallellt med fordonstågets längsgående axel, överstiger inte 21,86 meter.
 7. Avståndet, mätt parallellt med fordonstågets längsgående axel, från den längst fram belägna yttre punkten på lastutrymmet bakom förarhytten till den längst bak belägna yttre punkten på fordonståget överstiger inte 22,9 meter.
 8. Fordonsbredden, utom för påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon, eller temperaturkontrollerade containrar eller växelflak, är högst 2,55 meter.
 9. Bredden på påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon, eller temperaturkontrollerade containrar eller växelflak, är högst 2,60 meter.
 10. Varje ingående motordrivet fordon som är i rörelse kan vända inom en cirkelring som har en yttre radie på 12,5 meter och en inre radie på 5,3 meter.
 11. Fordonståget uppfyller de vändningskrav som Transportstyrelsen föreskriver. 

Bestämmelserna om längd och avstånd i punkt 2-5 ska omfatta även avtagbara påbyggnader och standardiserade godsbehållare såsom containrar.

Om ett motordrivet fordon eller ett därtill kopplat fordon lastas så att lasten på någondera sidan skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet eller om fordonets bredd, lasten inräknad, överstiger 260 centimeter eller för en buss 255 centimeter, får fordonet eller därtill kopplat fordon föras endast på enskild väg.

Följande fordon får dock föras på väg som inte är enskild.

 1. Lätt motorcykel vars bredd med last inte överstiger 120 centimeter.
 2. Redskap som används i jordbruksarbete, även om bredden överstiger 260 centimeter.
 3. Fordon som är lastat med opackat hö eller liknande, även om lasten på någon sida skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet.
 4. Traktor med påmonterat redskap eller utrustning även om fordonet är bredare än 260 centimeter, redskap eller utrustning inräknad.
 5. Motorredskap vid kortare färd till eller från en arbetsplats eller för liknande ändamål, även om fordonet är bredare än 260 centimeter, redskap eller utrustning inräknad.

Transportstyrelsen har meddelat föreskrifter om att fordon eller fordonståg som transporterar odelbar last får föras på vägar som inte är enskilda trots att den bredd som anges i första stycket överskrids. Lasten får därvid skjuta ut mer än 20 centimeter utanför fordonet. Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last.

Trots vad som sägs i första stycket får bussar som har registrerats före den 1 november 2004 och vars utförande därefter inte väsentligen har förändrats, till utgången av år 2020 föras på andra vägar än enskilda om fordonets bredd, lasten inräknad, inte överstiger 260 centimeter.

Om längd eller breddbestämmelserna överskrids

Om en transport av odelbar last är högst 3,5 meter bred eller högst 30 meter lång kan den genomföras med stöd av någon av följande föreskrifter:

Observera att dessa två föreskrifter inte kan kombineras samt att det finns vissa vägsträckor som föreskrifterna inte kan tillämpas på.

Transporter som inte kan utföras med stöd av dessa föreskrifter, eller som är tyngre än vad som tillåtet, kräver undantag (dispens) från väghållare. Om transporten ska genomföras inom en kommun ansöks dispens hos kommunen, ska transporten genomföras i mer än en kommun ansöks dispens hos den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas. Dispenserna innehåller villkor som måste vara uppfyllda. Vissa dispenstransporter innehåller villkor på vägtransportledare.

Bestämmelser för vägtransportledare 

En förordnad vägtransportledare under ett eskortuppdrag har både skyldigheter och rättigheter enligt nedan.

En vägtransportledare har rätt att

 • ge anvisningar för trafiken på väg i samband med vägtransporter som ska utföras med eskort

En vägtransportledare lyder under 

 • Polismyndigheten och är skyldig att lyda de anvisningar som en polisman meddelar

En vägtransportledare ska 

 • inför varje eskortuppdrag lämna information om transporten till Polismyndigheten
 • underrätta Polismyndigheten om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och som bör komma till myndighetens kännedom
 • innan transporten påbörjas kontrollera att den får ske med stöd av ett sökt undantag hos väghållaren
 • sträva efter att ge sådana anvisningar för trafiken att transporten kan utföras utan att annan trafik störs
 • skall bära klädsel eller tjänstetecken som gör att det klart framgår att han eller hon tjänstgör som vägtransportledare utan att det uppstår risk för förväxling med polisman

En vägtransportledare får inte

 • utöva verksamhet om dennes körkort är ogiltigt. Detsamma gäller om ogiltigheten är begränsad och omfattar behörigheten C.

Bestämmelser för övriga trafikanter i samverkan med vägtransportledare i trafiken

 • En trafikant ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal, en ljussignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90), se nedan. Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel, gäller anvisningen framför regeln.

Bild - Tecken av vakt

 • En trafikant ska lyda en polismans anvisning för trafiken. En anvisning som ges av en polisman gäller framför trafikreglerna och sådana anvisningar som avses i föregående punkt. Detta gäller även anvisningar av en vägtransportledare som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken eller ge anvisningar för denna.

Hur känner jag igen en vägtransportledare

För att det ska vara tydligt för övriga trafikanter vem som är vägtransportledare har Transporstyrelsen föreskrivit om särskild klädsel och om hur fordonen ska se ut.

En vägtransportledare ska under ett eskortuppdrag ha med sig sitt bevis om förordnande som vägtransportledare.

Kännetecken för vägtransportledares klädsel

En vägtransportledare ska bära klädsel, tjänstetecken och emblem enligt nedan. På en vägtransportledares klädsel får inte finnas annan text eller utmärkning.

Överdel framsida

Bild: klädsel vägtransportledare - överdel framsida

Överdel baksida

Bild: klädsel vägtransportledare - överdel baksida

Varselbyxor

Bild: klädsel vägtransportledare - varselbyxor

Mössa med skärm

Bild: klädsel vägtransportledare - mössa med skärm

Ärmemblem

Bild: klädsel vägtransportledare - ärmemblem

Kännetecken för en vägtransportledares fordon

Ett fordon som används av en vägtransportledare under eskort ska vara en gul bil och ha en totalvikt av högst 4,5 ton. Bilen ska bland annat vara utrustad med föreskrivna lyktor och skyltar, samt framåt och bakåt ha växelvis röda och vita fält. Under ett eskortuppdrag får inget annat fordon vara kopplat till vägtransportledarens fordon.

Skylt för vägtransportledares fordon

Bild: skylt för vägtransportledares fordon

Fordonets kännetecken fram

Bild: vägtransportledares fordon - fordonets kännetecken fram

Fordonets kännetecken bak

Bild: vägtransportledares fordon - fordonets kännetecken bak

Fordonets kännetecken sida

Bild: vägtransportledares fordon - fordonets kännetecken sida

Författningar

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande vägtransportledare:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!