Ansökan

Om du behöver ansöka om tillfällig registrering, ska du vara permanent bosatt i Sverige.

Du ansöker om tillfällig registrering på en särskild blankett, ”Ansökan om tillfällig registrering vid import”.

Skicka in de här dokumenten med din ansökan

Försäkringsbevis (gäller inte släpfordon)

För fordon som importeras från annat EU- eller EES-land och som ska användas för permanent brukande i Sverige, inom 30 dagar från förvärvet utomlands ska ett försäkringsbevis som är utfärdat i Sverige eller i ursprungslandet bifogas. 

Har mer än 30 dagar gått sedan förvärv ska istället svenskt trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering bifogas.

Vid import från land utanför EU- eller EES-land gäller att ett svenskt trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering alltid ska bifogas ansökan.

Om du använder ett 30-dagars försäkringsbevis när du ansöker om tillfällig registrering blir fordonet oförsäkrat under giltighetstiden för den tillfälliga registreringen, från och med dag 31 räknat från försäkringsbevisets startdatum, om inte en ny försäkring tecknas i ett svenskt försäkringsbolag. 

Om ditt fordon har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning i ett EU- eller EES-land, kan du tillgodoräkna dig den besiktningen när fordonet registreringsbesiktas i Sverige. Då ska du även bifoga

En kopia av protokollet på en tidigare godkänd (och gällande) trafiksäkerhetsprovning

Fyll i datum för den utländska trafiksäkerhetsprovningen på ansökningsblanketten och ta sedan med originalet till besiktningsföretaget vid registreringsbesiktningen. Det är besiktningsföretaget som fattar beslut om den tidigare trafiksäkerhetsprovningen kan tillgodoräknas i Sverige.

När den tillfälliga registreringen är beviljad...

Du får ett beslut om tillfällig registrering, ett registreringsbevis och särskilda registreringsskyltar (röda med vit text). Du ska ha med dig beslutet om tillfällig registrering när du kör fordonet.

Giltighetstiden är 3 månader

Den tillfälliga registreringen gäller i 3 månader och kan inte förlängas. Under giltighetstiden ska fordonet registreringsbesiktas alternativt provas för enskilt godkännande.

Den tillfälliga registreringen upphör 2 veckor efter godkänd registreringsbesiktning eller godkänt enskilt godkännande. De särskilda registreringsskyltarna ska förstöras när giltighetstiden upphört.

Den tillfälliga registreringen upphör vid ägarbyte. Den kan även avbrytas i förväg, till exempel på grund av krockskada. Ägaren ska då anmäla det skriftligen till Transportstyrelsen, gärna på registreringsbeviset. De särskilda registreringsskyltarna ska samtidigt lämnas tillbaka till Transportstyrelsen.

Så får du använda fordonet

Transportstyrelsen beviljar ett obegränsat eller ett begränsat användande av fordonet vid ansökan om tillfällig registrering vid import. Om användandet är begränsat, framgår det både av skyltarna och av beslutet om tillfällig registrering. 

Obegränsat användande beviljas om fordonet

  • förts in från ett land inom EES-området
  • har en giltig utländsk registrering som innebär att det får brukas obegränsat i det landet, vilket framgår av inskickade handlingar.

Med obegränsat användande får fordonet användas i normal trafik under giltighetstiden. 

Begränsat användande beviljas om fordonet

  • förts in från ett land utanför EES-området
  • är ett nytt fordon som tidigare inte varit permanent registrerat i något land.

Med begränsat användande får fordonet endast användas för färd kortast lämpliga väg från en hamn, järnvägsstation, plats för tullklarering, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en sådan plats eller lokal där fordonet kan ställas upp i väntan på registreringsbesiktning. Det får också användas för färd kortast lämpliga väg till eller från besiktning eller provning för enskilt godkännande.

Ett fordon som registrerats med begränsat användande får efter godkänd registreringsbesiktning eller godkänt enskilt godkännande användas i trafik under resten av giltighetstiden.

Ansökan om tillfällig registrering behandlas först efter att ansökan om ursprungskontroll är godkänd. Tillfälliga registreringsskyltar och registreringsbevis skickas först då.

Enskilt godkännande

Enskilt godkännande används för nya fordon – personbilar, lastbilar, bussar och släpvagnar till sådana fordon – som inte omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande. Med giltigt typgodkännande i Sverige avses nationella typgodkännanden och fordon som är tillverkade med stöd av ett EG-typgodkännande.