Importorsak

I ansökan om ursprungskontroll ska du ange den kategori som bäst beskriver fordonets ursprung eller orsaken till importen.

Här beskrivs de olika kategorierna för importorsak. Om du är osäker på vilken kategori som är rätt för dig, läs igenom den här informationen innan du ansöker.

Kategorier

Om din ansökan avser ett importerat fordon, ska du välja import som kategori för ursprungskontrollen.

Har du varit bosatt utomlands i minst ett år, ska flytta till Sverige och ta med dig ett fordon som du ägt och brukat utomlands under minst ett år?

Då kan du i vissa fall få ditt fordon klassat som flyttsak. Fordonet får då en lindrigare bedömning vid registreringsbesiktningen.

I dessa fall ska "flyttsak inte anges"

Om fordonet uppfyllde gällande krav när det togs i trafik inom EU för första gången behövs inte tillvalet flyttsak för att fordonet ska kunna godkännas vid registreringsbesiktningen. Detta är något som gäller de flesta fordon som importeras från ett EU-land.

Flyttsak behövs inte heller för personbil av 1969 års modell eller äldre.

Ta kontakt med ett besiktningsföretag för att få mer information om ditt fordon behöver flyttsak eller inte.

Ett fordon får tas in som flyttsak om du...

  • varit bosatt utomlands i minst ett år
  • varit ägare av fordonet i minst ett år
  • använt fordonet utomlands i minst ett år.

Handlingar som du ska bifoga om du ansöker om flyttsak

Följande dokument behöver du skicka in tillsammans med din ansökan (utöver de som behövs för ansökan om ursprungskontroll):

  • Dokumentation som styrker att du varit bosatt utomlands i minst ett år (t.ex. kopia på hyreskontrakt eller anställningsavtal).
  • Dokumentation som styrker att du varit ägare av fordonet under minst ett år (vilket bör framgå av registreringsbeviset).
  • Dokumentation som styrker att du dessutom använt fordonet under minst ett år (t.ex. kopia på utländskt försäkringsbevis).

Transportstyrelsen fattar beslutet, men besiktningsföretaget avgör

När du ansöker om flyttsak som importorsak vid ansökan om ursprungskontroll beslutar Transportstyrelsen bara om du uppfyller kraven eller inte.

Om du får ansökan godkänd ska du ta med och visa upp beslutet vid registreringsbesiktningen hos ett besiktningsföretag. Det är sedan upp till ett besiktningsföretaget att avgöra om undantaget behöver tillämpas för att fordonet ska kunna registreras i Sverige.

Det kan betyda att flyttsak i slutskedet inte används, trots att Transportstyrelsen beviljat det. Det beror på att fordon inte ska registreras med undantag de inte behöver.

Flyttsak och Tullverket

Även Tullverket har ett undantag som heter flyttsak. Trots att namnet är detsamma handlar det om olika saker.

Tullverkets flyttsak har att göra med de avgifter du ska betala vid förtullningen. Transportstyrelsens flyttsak däremot ger lättnader när det gäller de tekniska krav som ställs vid registreringsbesiktningen.

Eftersom de båda undantagen gäller helt skilda saker är även kraven för att få tillämpa dem olika.

 

Har du förvärvat ditt fordon genom arv eller testamente efter en avliden person som varit bosatt utomlands?

Då kan du i vissa fall få ditt fordon klassat som arvegods. Fordonet får då en lindrigare bedömning vid registreringsbesiktningen. Du bör ta kontakt med ett besiktningsföretag för att få information om ditt fordon behöver en lindrigare bedömning.

Dessa handlingar ska bifogas om du ansöker om arvegods hos Transportstyrelsen

Följande dokument behöver du skicka in tillsammans med din ansökan (utöver de som behövs för ansökan om ursprungskontroll):

  • Kopia av testamente, bouppteckning eller ett av alla eventuella arvingar underskrivet intyg som visar att fordonet övergått i din ägo. Observera att information om fordonets identifieringsnummer (chassinummer) måste finnas med i denna dokumentation.
  • Dödsfallsintyg eller motsvarande som styrker att personen i utlandet är avliden.

Transportstyrelsen fattar beslutet, men besiktningsföretaget avgör

När du ansöker om arvegods som importorsak vid ansökan om ursprungskontroll beslutar Transportstyrelsen bara om du uppfyller kraven eller inte.

Om du får ansökan godkänd ska du ta med och visa upp beslutet vid registreringsbesiktningen hos ett besiktningsföretag. Det är sedan upp till ett besiktningsföretaget att avgöra om undantaget behöver tillämpas för att fordonet ska kunna registreras i Sverige.

Det kan betyda att arvegods i slutskedet inte används, trots att Transportstyrelsen beviljat det. Det beror på att fordon inte ska registreras med undantag de inte behöver

Har du haft fordonet registrerat i Sverige tidigare och sedan under viss tid haft det registrerat i ett land utanför EU?

Fordon som återimporteras till Sverige inom tre år från exportdagen kan befrias från importtull. Fordonet ska vara i samma skick som när det fördes ut ur landet och ska vara klassat som returgods hos Tullverket.

Tullverket kan ge dig mer information.

Denna kategori kan alltså endast användas om Tullverket kategoriserat fordonet som returgods.

Då behöver du inte skicka in några ytterligare dokument än de som behövs för din ansökan om ursprungskontroll.

Har du diplomatstatus i Sverige och fört in ett fordon tullfritt enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m, då har du rätt att få vissa lättnader vad gäller de tekniska krav som ställs på fordonet vid registreringsbesiktningen. Ta kontakt med ett besiktningsföretag för att ta reda på vad som gäller för just ditt fordon.

Uppfyller du dessa krav kan du välja diplomat som kategori i din ansökan om ursprungskontroll. Då behöver du inte skicka in några ytterligare dokument än de som behövs för din ansökan om ursprungskontroll, förutom om fordonet är importerat från tredje land. I de fall där fordonet är importerat från ett tredje land ska ett beslut av Utrikesdepartementet om att fordonet uppfyller kraven för tullfrihet i enlighet med 4 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m bifogas.

Transportstyrelsen kontrollerar din diplomatstatus mot Utrikesdepartementets officiella diplomatlista.