Fordonsimport och ursprungskontroll

Om du har ett fordon som du vill registrera i Sverige är det första steget i registreringsprocessen att ansöka om ursprungskontroll.

Information om handläggningstider

Vi har extra långa ärendeköer och handläggningstiden uppgår för närvarande till 7-8 veckor. Just nu handlägger vi ärenden som kommit in till Transportstyrelsen från och med den 10 juni 2024. För att underlätta hanteringen ber vi dig att se till att ansökan är komplett innan du skickar in den. Vi jobbar så fort vi kan och hoppas på din förståelse.

Du behöver ansöka om ursprungskontroll för alla fordon som ska registreras i Sverige, med undantag för nya fordon som

  • importeras av registrerade importörer (inklusive generalagenter)
  • tillverkas av yrkesmässiga tillverkare i Sverige.

Se status för din ursprungskontroll

Se hur det går i just ditt ärende genom att använda e-tjänsten status för ursprungskontrollärende.

Ursprungskontroll - se status i ditt ärende  

Ansök om ursprungskontroll 

Gå till sidan som rör ditt fordons ursprung, läs igenom och följ instruktionerna, skicka in en komplett ansökan om ursprungskontroll. Din ansökan kan inte hanteras innan vi fått in alla handlingar som krävs.

Jag vill ansöka om ursprungskontroll, mitt ärende gäller:

Registreringsprocessen steg för steg

Det första du måste göra när du ska registrera ditt fordon är att ansöka om ursprungskontroll, men beroende på hur du har importerat ditt fordon kan du behöva förtulla eller betala mervärdesskatt innan. Det gäller om du har importerat

När det är avklarat kan du gå vidare enligt denna översiktliga steg för steg som innehåller tips och värdefull information om hur en ansökan går till.

Skicka ansökan + handlingar med värdepost

När fordonet befinner sig i Sverige ska du ansöka om ursprungskontroll. Det gör du genom att fylla i ansökan och skicka in den tillsammans med övriga nödvändiga handlingar till Transportstyrelsen. Tänk på att handlingarna är värdefulla! Kontakta den som förmedlar din post för att få information om hur du ska skicka värdefull post.

Betala avgiften i förskott

Transportstyrelsen tar en avgift för ansökan om ursprungskontroll, den ska betalas i förskott. Ansöker du via vår e-tjänst får du betalningsinformationen direkt, ansöker du via en blankett får du hem en faktura när ärendet är registrerat.

Det är viktigt att avgiften sätts in på Transportstyrelsens särskilda konto för ursprungskontroll. Du kan inte skicka kontanta pengar, checkar eller motsvarande betalmedel till Transportstyrelsen.

Se aktuell avgift för ursprungskontroll.

Var noga med att din ansökan är komplett

För att din ansökan om ursprungskontroll ska kunna hanteras så smidigt som möjligt, är det viktigt att du redan från början sänder in rätt handlingar och ger oss rätt information. Skulle din ansökan sakna någonting kommer en av våra utredare att skicka ett brev till dig med begäran om komplettering.

Fordonets ägare måste göra ansökan

Observera att det är fordonets ägare, alltså den personen som ska vara registrerad på fordonet i Sverige, som ska ansöka om ursprungskontroll. Om ett ägarbyte görs innan fordonet registreras i vägtrafikregistret gäller inte den utförda ursprungskontrollen. Den nya ägaren måste då göra en ny ansökan om ursprungskontroll, skicka in en ny köpehandling och hänvisa till det tidigare ursprungskontrollärendet.

När Transportstyrelsen godkänt din ansökan om ursprungskontroll skickas ett beslut med posten. Då kan du boka en tid för registreringsbesiktning eller provning för enskilt godkännande hos ett besiktningsföretag. Vid bokningen ska du använda ditt ärendenummer från ursprungskontrollen.

Swedac kan ge dig information om vilka besiktningsföretag som finns.

Vid registreringsbesiktningen kan du behöva ha med dig fler handlingar

Besiktningsingenjören får en länk till de dokument du sänt in till Transportstyrelsen, men det kan vara nödvändigt att du tar med dig ytterligare dokument till besiktningen för att kunna få fordonet godkänt. Ta kontakt med ett besiktningsföretag för att få reda på vad som gäller för just ditt fordon.

Det här görs vid en registreringsbesiktning

Besiktningsingenjören

  • gör en teknisk identifiering av fordonet
  • kontrollerar det ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt
  • fastställer de fordonsuppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret

Varför registreringsbesiktning?

Vid registreringsbesiktningen ställs en mängd tekniska krav på fordonet, bland annat på bromsar, avgasrening och krocksäkerhet. Syftet är att fordonet ska vara anpassat till svenska förhållanden.

EG-typgodkända fordon uppfyller samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv. Det innebär att fordonet kan godkännas i Sverige utan krav på ytterligare dokumentation om fordonets tekniska status.

Om fordonet inte är EG-typgodkänt men tidigare varit permanent registrerat i ett annat EU-land och det kan styrkas med ett registreringsbevis, anses fordonet uppfylla de tekniska kraven för att få registreras i Sverige. Det gäller under förutsättning att fordonet (om det är en personbil, lätt lastbil, buss under 3,5 ton eller motorcykel) är i seriemässigt standardutförande.

För fordon som ursprungligen tillverkats i ett land utanför EU kan du behöva styrka vissa ytterligare krav.

Vad som sägs i stycket ovan gäller inte fordon som

  • är konstruerade för vänstertrafik
  • är utrustade med hastighetsmätare som har brittisk standard
  • tillverkas i små serier.

Kontakta ett besiktningsföretag om du vill veta vad som gäller för just ditt fordon.

Fordonet kan i vissa fall få lättnader från kraven på teknisk utrustning och avgasrening. Importorsakerna flyttsaksfordon, arv och diplomatfordon ger samtliga vissa undantag från de tekniska krav som ställs på fordonet vid registreringsbesiktningen. Även om du väljer import som kategori, kan besiktningsingenjören i vissa fall besluta om undantaget eget bruk vid registreringsbesiktningen. Eget bruk ger också vissa lättnader från de tekniska kraven som ställs och därmed lindrigare bedömning.

Om ditt fordon är EG-typgodkänt, eller av årsmodell 1968 eller äldre, behövs inte dessa undantag vid registreringsbesiktningen. Kontakta ett besiktningsorgan för att säkerställa om ditt fordon behöver omfattas av någon undantagsregel.

När registreringsbesiktningen eller provningen för enskilt godkännande är genomförd och godkänd registrerar besiktningsföretaget fordonet i vägtrafikregistret.

Fordonet tilldelas ett registreringsnummer automatiskt och Transportstyrelsen skickar hem ett registreringsbevis och fordonets registreringsskyltar till dig som ägare.
Observera att vi med automatik skickar både registreringsbeviset och registreringsskyltarna till den svenska adress du är folkbokförd på. Vi kan inte skicka registreringsbevis och registreringsskyltar till utlandet.

Registreringsnumret slumpas automatiskt fram utifrån de som är tillgängliga. Det finns ingen möjlighet för dig som fordonsägare att önska ett specifikt registreringsnummer.

Om du ansökt om tillfällig registrering i samband med ursprungskontrollen kommer du att få behålla det registreringsnummer du fick då, under förutsättning att den tillfälliga registreringen fortfarande är giltig när registreringsbesiktningen eller provningen för enskilt godkännande blir godkänd.

Om fordonet även behöver kontrollbesiktas kan det genomföras när registreringsbesiktningen är godkänd. Besiktningsföretaget måste ha gett fordonet ett registreringsnummer.

Om ditt fordon har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning i ett EU/EES-land, kan du tillgodoräkna dig den besiktningen när fordonet registreringsbesiktas i Sverige (detta gäller endast en obligatorisk utländsk trafiksäkerhetsprovning som utförts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU).

Kontakta ett besiktningsorgan för att få veta om en kontrollbesiktning i samband med registreringsbesiktningen är aktuell för ditt fordon.

Efter att du har fått ditt registreringsbevis och dina registreringsskyltar av Transportstyrelsen kan du begära att fordonet ställs på.

Om det krävs trafikförsäkring för fordonet måste du ha en giltig sådan innan du kan ställa på ditt fordon.

Välj ett av följande alternativ för att ställa på ditt fordon:

När fordonet är påställt kommer du att få en faktura för fordonsskatt.

Läs mer om att ställa på ditt fordon.

För ytterligare hjälp, kontakta kundtjänst för fordonsfrågor.