Vägtransportledare

En vägtransportledare har rätt att ge anvisning för trafik på väg i samband med vägtransporter som ska utföras med eskort. Det är Polismyndigheten som förordnar vägtransportledare.

Förordnande som vägtransportledare

Ett förordnande som vägtransportledare får meddelas den som

  1. har genomgått särskild utbildning,
  2. med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget, och
  3. innehar körkort med behörigheten C eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige.

Den som är anställd som polisman får inte förordnas som vägtransportledare.

Ett förordnande som vägtransportledare meddelas av Polismyndigheten. Förordnandet ska gälla för viss tid, dock längst fem år.

När ditt förordnande upphör att gälla

Om du vill fortsätta att jobba som vägtransportledare efter att ditt förordnande upphör att gälla, behöver du ha genomgått en fortbildning och ansöka till Polismyndigheten om ett nytt förordnande. Detta bör göras i god tid innan förordnandet upphör att gälla, dock bör inte fortbildningen vara äldre än ett år vid ansökan om förnyat förordnande.

Ytterligare information

För ansökan och ytterligare information, gå till Polisens webbplats och Trafikverkets webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!