Alla utländska fartyg som anlöper svensk hamn kan bli föremål för hamnstatskontroll. Transportstyrelsen har rätt att när som helst gå ombord på ett utländskt fartyg om myndigheten anser att det finns skäl för det.

För att effektivisera arbetet och göra störst nytta där det faktiskt behövs har dock Paris MoU och EU tagit fram ett system för riskbaserad tillsyn. Systemet syftar till att kontrollera fartyg med olika intervaller och olika omfattning beroende på hur säkert fartyget kan antas vara utifrån ett antal parametrar.

Det handlar till exempel om

  • fartygets ålder
  • fartygstyp
  • skicket på rederiets övriga fartyg
  • fartygets klassningssällskaps sammanlagda resultat vid andra hamnstatskontroller.

Genom ett gemensamt datasystem – kallat Thetis – där dessa uppgifter läggs in får medlemsstaterna veta vilka fartyg i deras hamnar som ska kontrolleras på daglig basis. Fartyg som inte finns med på denna lista bör i princip inte utsättas för en hamnstatskontroll om ingen oförutsedd händelse har inträffat. Anledningen är att man vill premiera de redare som har en historik av välskötta fartyg med få brister, och dessa ska då inte belastas med tidsödande kontroller i onödan.

Som en hjälp för att ta reda på när ett visst fartyg kan komma ifråga för hamnstatskontroll har Paris MoU tagit fram ett webbaserat verktyg där man fyller i fartygsuppgifter för att få fram fartygets riskprofil, läs mer om hamnstatskontroll.