Hamnstatskontroll

Inspektion av utländska fartyg sker genom så kallad hamnstatskontroll. Denna verksamhet regleras genom hamnstatskontrolldirektivet (2009/16/EG) och "Paris Memorandum of Understanding on Port State Control". Det senare är en mellanstatlig överenskommelse mellan 27 länder. Enligt båda dessa ska Sverige, genom sjöfartavdelningen inom Transportstyrelsen utföra inspektion av vissa fartyg med utländsk flagg som kommer till landet.

Direktivet 2009/16/EG innebär bland annat ökade rapporteringskrav för utländska fartyg. Den enskilt största förändringen i rapporteringshänseende är kravet på rapportering av faktisk ankomsttid och faktisk avgångstid (förkortas ATA respektive ATD från engelskans actual time of arrival/departure). Kravet innebär att ett utländskt fartyg ska rapportera sin faktiska ankomst- respektive avgångstid vid varje besök i svensk hamn. Något undantag för fartyg i linjetrafik eller motsvarande finns inte, vilket innebär att även passagerarfärjor måste rapportera ankomst- och avgångstid. Från den 1 oktober 2015 ska rapporteringen göras till den svenska rapporteringsportalen Maritime Single Window (MSW), som hanteras av Sjöfartsverket. Rapporteringen får skötas av befälhavare, rederi eller fartygsagent. Ansvaret ligger dock ytterst på befälhavaren. Rapporteringen ska göras skyndsamt.
 
Olika riskkriterier styr valet av fartyg som ska inspekteras. Beroende på fartygstypen, ålder på fartyget, flaggstatens prestationsnivå, prestationsnivån hos den organisation som utfärdat certifikat för fartyget, företagets prestationsnivå, historik på tidigare brister och nyttjandeförbud så klassas fartygen i olika grupper (hög, normal och låg risk). Dessa grupper inspekteras med olika intervaller, 6-36 månader.

Ett webbverktyg för att räkna ut vad ett fartyg har för riskprofil finns tillgängligt på Paris MOUs webbplats.

Fartyg med hög riskprofil, passagerarfartyg, olje-, gas-, kemikalietankfartyg och bulkfartyg ska genomgå en utökad inspektion. För dessa fartyg gäller en rapporteringsplikt om att en sådan inspektion ska utföras. Denna rapportering ska göras via MSW 72 timmar innan beräknad ankomst, eller, om resan är kortare, före avresan från förgående hamn.

Mer information om MSW och hur rapporteringen ska göras finns på Sjöfartsverkets webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!