Undantag från IMDG-koden

Transportstyrelsen kan i speciella undantagsfall medge individuella tillstånd från gällande bestämmelser i IMDG-koden, under förutsättning att säkerheten inte äventyras.

I de fall man vill utnyttja ett undantag i föreskrifterna som kräver tillstånd ska en ansökan skickas till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
E-post: sjofart@transportstyrelsen.se

Exempel på information som kan behövas för beslut om ett visst ämne (som inte redan är tillåtet) ska få transporteras i tankcontainer eller tankfordon till sjöss är följande:

 • Ansökandens motivering 
 • Aktuellt ämne
 • UN-nr
 • Förpackningsgrupp
 • Egenskaper, varuinformation (så detaljerad som möjligt)
 • Omfattning: hur ofta, när etc.
 • Var ska transporten ske
 • Typ av tank
 • Testresultat
 • Eventuella tillstånd från andra myndigheter/länder
 • Eventuella erfarenheter från transport med andra transportslag

Även andra myndigheter och länder kan behöva kontaktas eftersom transporter ofta innebär att flera transportslag och länder är inblandade.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!