CPC - stuvningsintyg

När farligt gods packas eller lastas i något slag av container eller fordon ska ett stuvningsintyg – CPC, medföljas enligt 5.4.2 i IMDG-koden.

Enligt IMDG-föreskrifterna (TSFS 2022:52) ska stuvningsintyget innehålla nedanstående:

  1. Containern/fordonet var ren, torr och uppenbart lämpad för stuvning av godset.
  2. Gods som skall separeras från varandra enligt tillämpliga separationskrav har inte stuvats tillsammans i eller på containern/fordonet (om inte detta medgivits av behörig myndighet enligt 7.3.4.1).
  3. Alla kollin har kontrollerats utvändigt med avseende på skador, och endast felfria kollin har lastats.
  4. Fat har stuvats upprätt, såvida inget annat godkänts av behörig myndighet, och allt gods har lastats korrekt och om nödvändigt är ändamålsenligt fixerat med säkringsutrustning anpassad till transportslaget för den avsedda sträckan.
  5. Gods i bulk har fördelats jämnt i containern/fordonet.
  6. För sändningar som innehåller gods i klass 1, annat än riskgrupp 1.4, är containern/fordonet konstruktionsmässigt lämplig enligt 7.1.2.
  7. Containern/fordonet och kollina är korrekt märkta, etiketterade respektive försedda med storetiketter.
  8. Vid användning av koldioxid i fast form (CO2 – torris) för kyländamål ska containern/fordonet märkas på utsidan enligt 5.5.3.6.
  9. En godsdeklaration enligt 5.4.1 har mottagits för varje sändning med farligt gods, som är stuvad i containern/fordonet.

Anm. För transporttankar krävs inget stuvningsintyg.

Ansvarig för stuvningsintyget

IMDG-koden föreskriver inte vem som ska skriva under en CPC, bara att den ska finnas med och vara påskriven. Transportstyrelsen rekommenderar att man i avtalet man sluter med en transportör gör upp om vem som ska skriva under.

För avsändare som lastar och fyller en lastbärare med en hel-last rekommenderas att det är avsändaren som fyller i stuvningsintyget.

Delat stuvningsintyg

För avsändare som enbart lastar och fyller del-laster i en transportbärare kan en lösning vara att intyget delas. Avsändare och lastare skriver under varsin del men som tillsammans blir en komplett CPC.

Ett exempel på ett delat stuvningsintyg finns på denna sida. Observera att detta är ett exempel som kan variera beroende på avsändarens och transportörens/chaufförens ansvar men som tillsammans ska uppfylla ovanstående punkter.

Avsändare

Med avsändare menas förstås den som till någon annan lämnar farligt gods för transport eller som för egen räkning transporterar sådant gods.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!