Nödinstruktioner

Ombord på fartyg ska EmS Guide (Revised Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods) och MFAG (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods) finnas med vägledning hur farligt gods ska omhändertas vid en incident eller olycka. Dessa instruktioner finns i supplementet till IMDG-koden.

EmS innehåller instruktioner om vilka åtgärder som kan vidtas i händelse av brand eller spill av farligt gods. Det finns både allmänna instruktioner som gäller för en hel klass ämnen, men också instruktioner som är specifika för en viss produkt. Exempel på information som finns i de specifika ”instruktionsbladen” (Emergency schedules) är nödvändig skyddsutrustning och vilka släckmedel som kan användas vid brand med farligt gods inblandat.

MFAG består av ett flödesschema där man utifrån situationen och symptom ska komma fram till vilka åtgärder som ska vidtas då en person utsatts för farligt gods av något slag. Det är dock viktigt att besättningen i förväg utbildats i hur MFAG ska användas så att det fungerar i en nödsituation.

Besättningen har också möjlighet att via Radio Medical komma i kontakt med en läkare för att få hjälp med behandlingen av en skadad person ombord.

I bilaga 2 till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) finns angivet vilken medicin och medicinsk utrustning som ska finnas ombord vid transport av farligt gods.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!