Förkortningar

Här har vi samlat ett antal förkortningar som används inom sjöfarten för att underlätta för dig som bland annat hanterar farligt gods.

ADR European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (transport av farligt gods på väg och i terräng)

BLEVE Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion

BC-kod Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes

BCH-kod Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

BLU-kod Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers

CPC Container Packing Certificate

CSC Convention for Safe Containers

DGD Dangerous Goods Declaration

DGR Dangerous Goods Regulations (Bestämmelser för flygtransport av farligt gods som är utgivna av IATA)

DRI Direct Reduced Iron (regleras i bulkkoden, är s.k. MHB)

DSC Sub-Committee on Dangerous Goods Solid Cargoes and Containers (underkommitté i IMO)

EDI Electronic Data Interchange

EDP Electronic Data Processing

EmS Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods

FCL Full Container Load (Hel containerlast från ”dörr till dörr”)

FIBC Flexible IBC

GESAMP Group of Experts on the Scientific Aspects on Marine Pollution

IAES International Atomic Energy Agency

IATA International Air Transport Association

ICAO-TI International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (DGR är baserad på dessa instruktioner)

IBC-kod International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

IBC Intermediate Bulk Container

ICSC International Convention for Safe Containers

IGC-kod International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk

ILO International Labour Organization

INF-kod Code for the Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-level Radioactive Wastes in Flasks on Board Ships

IMDG-kod International Maritime Dangerous Goods Code

IMO International Maritime Organization

ISO International Organization for Standardization

LC50 Lethal Concentration 50% kill (dödar 50% av testdjur; anges ofta i ppm)

LD50 Lethal Dose (dödlig dos för 50% av testdjur; anges i mg/kg)

LEL Lower Explosive Level

LSA Low Specific Activity (Klass 7)

MARPOL International Convention for the Pollution from Ships 73/78

MEPC Marine Environment Pollution Committee (kommitté i IMO)

MFAG Medical First Aid Guide (för farligt gods)

MHB Material Hazardous only in Bulk

MP Marine Pollutant (vattenförorenande ämne)

MRCC Marine Resque Co-ordination Centre (finns i Sverige i Göteborg)

MSC Marine Safety Committee (kommitté i IMO)

N.O.S. Not Otherwise Specified (klassificering av vissa ämnen vid transport)

PSN Proper Shipping Name (riktig skeppningsbenämning)

RIB Räddningsverkets Informations Bank

RID Règlement Concernant le Transport International Ferroviaire Marchandises Dangereuses (transport av farligt gods på järnväg)

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature

SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

TI Transport Index (klass 7)

TIR Transport International par la Route (tullförsegling i avsändarlandet för landsvägstransport)

UN No UN nummer (FN (Förenta Nationerna) nummer; identifikationsnummer för farligt gods)

VPC Vehicle Packing Certificate

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!