Östersjöavtalet

Östersjöavtalet (Memorandum of Understanding for the Transport of Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic) är ett multilateralt avtal för transport av förpackat farligt gods mellan Danmark, Tyskland, Polen, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige.

Syftet med avtalet är att underlätta multimodala (väg – sjö – väg) transporter av farligt gods som sker med ro-ro fartyg i Östersjön.

Ansöka om att områden i Östersjön ska anses vara LWHA

Vid transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjöområdet får Östersjöavtalet (TSFS 2021:69) tillämpas istället för IMDG-koden.

I definierade LWHA-områden i Östersjön (områden med låg våghöjd, se bilaga 2 i föreskrifterna) gäller vissa lättnader gällande bland annat separering av kollin i lastbärare samt mellan lastbärare (se 22-23 §§) som inte gäller i övriga Östersjön.

I definitionen för LWHA anges att även andra områden i Östersjön kan av behörig myndighet, det vill säga Transportstyrelsen, anses som LWHA, om likvärdig säkerhet kan uppnås. Tidigare har man ansett att transporter till Gotland sker inom LWHA-område, men så är inte fallet. Transportstyrelsen vill därför informera om att de rederier som avser att transportera förpackat farligt gods exempelvis till/från Gotland och utnyttja de särskilda lättnaderna i föreskrifterna som enbart gäller i LWHA-områden måste komma in med en ansökan avseende detta. Ansökan kan endast avse områden som inte ligger inom annan stats sjöterritorium.

I ansökan ska framgå:

  • Vilka sträckor som ska trafikeras.
  • Hur rederiet bedömer att likvärdig säkerhet uppnås för dessa områden där våghöjden generellt sett är högre än i LWHA-områden (exempelvis med hjälp av rutiner gällande lastsäkring, bedömning av väderförhållanden etc).

I det fall likvärdig säkerhet bedöms kunna uppnås kommer Transportstyrelsen därefter att besluta att de aktuella områdena kan anses vara LWHA. Besluten är giltiga i 10 år, men kan återkallas dessförinnan om förhållandena ändras så att likvärdig säkerhet inte längre uppnås.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!