Undantag från avfallsavlämning

Fartyg i tidtabellsbunden trafik med regelbundna hamnanlöp kan om de uppfyller vissa kriterier ansöka till Transportstyrelsen om undantag från ilandlämning av avfall och undantas då även från att förhandsanmäla avfall.

Transportstyrelsen kan medge undantag från ilandlämning av avfall i svenska hamnar. Fartyg som beviljas undantag från avfallsavlämning omfattas inte av krav på förhandsanmälan av avfall i de aktuella svenska hamnarna. Ett sådant undantag är giltigt så länge som de omständigheter som anges i ansökan stämmer, men som längst i tre år, Fartyg som ansöker om ett sådant undantag behöver uppfylla vissa kriterier.
För att kunna ansöka om undantag från ilandlämning av avfall ska fartyget gå i tidtabellbunden trafik med regelbundna hamnanlöp i samma svenska hamnar minst var fjortonde dag. Fartyget behöver också ha ett arrangemang som säkerställer avlämningen av avfallet samt betalning av avgifter.

Arrangemanget ska styrkas av undertecknat kontrakt med avfallsentreprenör samt av avfallsavlämningskvitton. Fartyget ska ha informerat samtliga hamnar längs dess rutt om arrangemanget och arrangemanget ska godkännas av den hamn där avfallsavlämningen sker.

Ett undantag får inte ha negativ påverkan på sjösäkerhet, hälsa, boendeförhållanden eller arbetsförhållandena ombord på fartyget. Det får heller inte påverka den marina miljön negativt.

Undantaget är endast giltigt om det finns tillräcklig avfallslagringskapacitet för det avfall som beräknas uppstå under resan till nästa anlöpshamn.

Fartyg som beviljas undantag från avfallsavlämning får ett intyg att visa upp i hamnar och vid hamnstatskontroller.

Ansökan ska göras på blanketten "Ansökan om undantag från avlämning av avfall från fartyg i reguljär linjetrafik" som skickas till Transportstyrelsen tillsammans med bilagor som visar att kriterierna för undantag uppfylls.

Behandling av ansökan debiteras en löpande avgift för förrättning enligt Transportstyrelsens avgiftsföreskrift, se aktuell avgift. En ansökan med korrekta bilagor tar i genomsnitt två timmar att hantera.

Ansökan om undantag från obligatorisk avfallsavlämning skickas till: sjofart@transportstyrelsen.se

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!