Avlämning av avfall från fartyg - fartygets skyldigheter

Fartyg med en bruttodräktighet över 300 ska göra en förhandsanmälan om avfall innan det anlöper en svensk hamn. Alla fartyg ska lämna allt avfall från fartyg som det är förbjudet att släppa ut, till en mottagningsanordning, förutom i de fall då fartyget har tillräcklig lagringskapacitet eller tillräcklig särskild lagringskapacitet för att behålla avfallet ombord till nästa hamn.

Undantag från avfallsavlämning

Följande fartyg är undantagna krav på avfallsavlämning om de om de rutinmässigt anlöper en hamn där de har ett arrangemang för avfallsavlämning och de har tillräcklig lagringskapacitet att behålla befintligt avfall ombord till nästa hamn;

 1. Fartyg i nationell skärgårdstrafik och taxibåtar samt fartyg som används för en eller flera av dessa hamntjänster;
 1. bunkring
 2. lasthantering
 3. förtöjning
 4. passagerartjänster
 5. uppsamling av avfall och lastrester
 6. lotsning
 7. bogsering
 1. Fartyg i reguljär linjetrafik som beviljats undantag från förhandsanmälan om avfall och avfallsavlämning av Transportstyrelsen.

Förhandsanmälan av avfall

Innan anlöp till svensk hamn ska alla fartyg med en bruttodräktighet över 300 göra en förhandsanmälan av avfall via The Swedish Maritime Singel Window (MSW Reportal) på Sjöfartsverkets webbplats.

Undantag från att göra förhandsanmälan av avfall gäller för fiskefartyg, traditionsfartyg och fritidsbåtar vars längd understiger 45 meter, samt för örlogsfartyg, militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs eller används av en medlemsstat i Europeiska unionen och används för icke-kommersiella ändamål.

Undantag från att göra förhandsanmälan av avfall gäller även för fartyg i reguljär linjetrafik som ansökt om och beviljats undantag från förhandsanmälan om avfall av Transportstyrelsen.

Avfallsanmälan ska göras minst 24 timmar före ankomst, eller senast när fartyget lämnar föregående hamn om resan varar mindre än 24 timmar. Om information avseende nästa hamn blir tillgänglig mindre än 24 timmar före ankomsten ska anmälan ske så snart hamnen är känd.

Förhandsanmälan ska förvaras ombord till nästa anlöpshamn och ska kunna visas upp vid inspektion.

Avlämning av avfall

Innan ett fartyg avgår från en svensk hamn ska det till en mottagningsanordning avlämna allt avfall från fartyget som det är förbjudet att släppa ut.

Läs mer om avfall från fartyg

SFS 2023:184 - Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tillräcklig lagringskapacitet

Fartyg med bruttodräktighet under 300 får fortsätta till nästa hamn utan att lämna sitt avfall om det kan visas att det finns tillräcklig lagringskapacitet för allt avfall som har ackumulerats och som kommer att ackumuleras under den planerade resan till nästa hamn.

Tillräcklig särskild lagringskapacitet

Fartyget med bruttodräktighet över 300 får fortsätta till nästa hamn utan att lämna sitt avfall om det har tillräcklig särskild lagringskapacitet för allt avfall som har ackumulerats och kommer att ackumuleras under fartygets planerade resa fram till nästa anlöpshamn, utifrån den information som angetts i förhandsanmälan om avfall och avfallsavlämningskvitton från föregående avfallsavlämningshamn.

Tillräcklig särskild lagringskapacitet beräknas i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/89. En EU-förordning är en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i dess helhet, den är alltså inte implementerad i svensk lagstiftning utan gäller som den är.

EU-förordningen för tillräcklig särskild lagringskapacitet innehåller tröskelvärden. Om avfallsmängden ombord överskrider de värdena för respektive avfallstyp så ska avfallet lämnas till mottagningsanordning i den aktuella hamnen. Beräkningen sker utifrån de uppgifter som fartyget angett i förhandsanmälan om avfall i MSW.

Tröskelvärden för lastrestavfall

  Marpol bilaga I - Olja Marpol bilaga IV - Toalettavfall Marpol bilaga V - Fast avfall Marpol bilaga VI - Luftföroreningar
Nästa anlöpshamn är en EU-hamn eller är belägen i Island, Norge, Storbritannien (inklusive Isle of Man, Kanalöarna och Gibraltar) och Rysslands hamnar i Östersjön 50% 50% 25% 75%
Nästa anlöpshamn är en annan hamn än ovan uppräknade 25% 50% 20% 25%

Exempel: Ett fartyg som anlöper en svensk hamn och nästa hamn som ska anlöpas efter denna är en EU-hamn. Fartyget har sludge ombord och mängden motsvarar 45 % av den särskilda lagringskapaciten, d.v.s. mindre än tröskelvärdet som är 50 %. Eftersom nästa hamn är en EU-hamn så behöver fartyget inte lämna sludge i den svenska hamnen. Men om nästa hamn är belägen i exempelvis USA, Afrika, Asien, eller någon av Rysslands hamnar som inte ligger i Östersjön, så överskrider mängden sludge ombord tröskelvärdet (som i det fallet är 25 %), och fartyget ska därför lämna sludge innan den avgår från den svenska hamnen.

Eftersom tröskelvärdena skiljer sig mellan avfallstyperna så kan det vara så att ett fartyg har skyldighet att lämna vissa avfallstyper men inte andra, innan det avgår från den svenska hamnen.

Under de första två åren av förordningens tillämpande (t.o.m 24/1 2024) ska tröskelvärdena endast vara vägledande för följande typer av lastrestavfall.

 1. Marpol bilaga I – Olja: Oljehaltigt spolvatten från tankrengöring
 2. Marpol bilaga I – Olja: Förorenat barlastvatten
 3. Marpol bilaga V – Fast avfall Lastrester (HME)
 4. Marpol bilaga V – Fast avfall Lastrester (icke-HME)

Om nästa hamn är okänd så kan Transportstyrelsen ålägga fartyget att lämna allt avfall i den svenska hamnen.

Sanktioner vid underlåtelse att förhandsanmäla avfall och lämna avfall

Den som bryter mot skyldigheten att förhandsanmäla avfall kan påföras en sanktionsavgift á 15 000 kr.

 • Den som bryter mot skyldigheten att lämna avfall kan påföras en sanktionsavgift á 2 500 kronor om fartygets bruttodräktighet inte är större än 50
 • 10 000 kronor om fartygets bruttodräktighet är större än 50 men inte större än 500
 • 15 000 kronor om fartygets bruttodräktighet är större än 500 men inte större än 3 000
 • 20 000 kronor om fartygets bruttodräktighet är större än 3 000 men inte större än 15 000
 • 35 000 kronor om fartygets bruttodräktighet är större än 15 000 men inte större än 50 000
 • 50 000 kronor om fartygets bruttodräktighet är större än 50 000

SFS 2023:184 - Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!