Anmälan om inflaggning, nybyggnad och ombyggnad

En anmälan är i praktiken uppdelad i två faser:

 • första (initiala) fasen anmäler redaren eller dess representant (dvs. motparten) sin avsikt med hjälp av anmälningsformulären som finns längre ned.
 • därefter kommer motparten bli kontaktad av oss, och samtidigt få överlämnat ett par mer detaljerade mallar. I de mallarna ska motparten bl.a. redogöra sitt val av verifieringsmetoder. De ifyllda mallarna återsänds till oss (vilket då blir den andra fasen i anmälan).

Därefter kommer motpartens redogörelse kontrolleras och granskas mer i detalj. Det kan innebära att vi har behov av förtydliganden samt att ta del av de underlag som motparten tänkt för sin verifiering. När motpartens redogörelse anses godtagbar planeras och genomförs besiktning av fartyget.

Mer information

 • Fartyg som är 5-15 m och har fler än 12 passagerare.
 • Fartyg som är 15 m eller längre (som inte är fritidsfartyg).
 • Fritidsfartyg som är över 24 m.

I samband med att motparten skickar in en anmälan kommer det tas ut en grundavgift (som omfattar handläggningen av anmälan). I den vidare handläggningen av ärendet (granskning och besiktning) tas en löpande avgift ut. För förrättningar utanför Sverige tillkommer även resekostnader.

Avgifter för fartyg

 • formuläret Inflaggning ska användas när ett fartyg ska certifieras för första gången i Sverige efter inköp, eller för svenska fartyg som varit utan giltiga certifikat en tid och ska certifieras på nytt i Sverige. Om fartyget kommer att byggas om i samband med ovanstående händelser ska detta formulär också användas
 • formuläret Ombyggnad ska användas när ett redan certifierat fartyg i Sverige ska genomgå en större ombyggnad, reparation eller ändring av certifikat (ändra passagerarantal, fartområde eller lastkapacitet)
 • formuläret Nybyggnad ska användas vid nybyggnad av fartyg.

För mer information

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart (2017:26)

Kompletterade upplysningar för föreskrift 2017:26.

Uppgifter om fartyget under utländsk flagga

Fartygsuppgifter

Uppgifter om fartyget för svensk flagga

Uppgifter om planerad ombyggnad

Information om ägare och operatör

Ägare

Operatör (anges om annan än ägaren)

Fakturamottagare (anges om annan än ägaren)

Kontaktperson

Representant för ägaren

Övriga upplysningar

Uppgifter om fartyget

Uppgifter om planerad ombyggnad

Information om ägare och operatör

Ägare

Operatör (anges om annan än ägaren)

Fakturamottagare (anges om annan än ägaren)

Kontaktperson

Fartygets planerade uppgifter

Information om ägare och operatör

Ägare

Operatör (anges om annan än ägaren)

Fakturamottagare (anges om annan än ägaren)

Kontaktperson

Representant för ägaren

Övriga upplysningar

Representant för ägaren

Övriga upplysningar

Kopior av:

 • GA-ritning (som även omfattar planerad ombyggnad)
 • Tidsplan
 • Fullmakt (om någon annan än ägaren företräder)

Kopior av:

 • GA-ritning
 • Tidsplan
 • Fullmakt (om någon annan än ägaren företräder)

Kopior av:

 • Fartygscertifikat (som fartyget senast haft)
 • Klasscertifikat (som fartyget senast haft)
 • GA-ritning (som även omfattar eventuell ombyggnad)
 • Tidsplan (bifogas om inflaggningen även avser ombyggnad)
 • Dispenser och/eller ekvivalenta lösningar (som fartyget haft)
 • Fullmakt (om någon annan än ägaren företräder)