Erkända organisationer

Transportsstyrelsen har överlåtit en stor del av sin flaggstatstillsyn till erkända organisationer (klassificeringssällskap). Vilka certifikat och dokument med tillhörande besiktningar som Transportstyrelsen har överlåtit framgår av bilaga 1 till delegationsavtalet. De fartyg som innehar dessa certifikat/dokument kan således anlita en erkänd organisation för tillsynen istället för Transportstyrelsen.

Avtal

Följande fem erkända organisationer har Transportstyrelsen överlåtit tillsynsuppgifter till och ingått avtal med:

Avtalen är identiska för samtliga erkända organisationer och den senaste versionen av delegeringsavtalet gäller från den 1 november 2019:

Svenska krav och instruktioner

Transportstyrelsen har gett ut följande krav och instruktioner som de erkända organisationerna ska följa, utöver gällande delegeringsavtal och tillämpligt regelverk. 

Anlitande av en erkänd organisation

Om du vill anlita en erkänd organisation för tillsynen av ditt fartyg eller rederi ska du meddela detta till Transportstyrelsen genom att fylla i och skicka in blanketten ”Anlitande av erkända organisationer - fartyg” och/eller "Anlitande av erkända organisationer - rederi" tillsammans med en försäkran från den organisation som du anlitar. En sådan försäkran kan göras via blanketten "Försäkran om utförande av föreskriven".

När blanketterna har kommit in bekräftar Tranportstyrelsen från vilket datum som den erkända organisationen utför tillsynen av ert fartyg och/eller ert rederi.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!