Certifikatsguiden

Här kan du som redare/ägare till ett svenskt fartyg kontrollera vilka certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen och som ska finnas ombord på ett fartyg.

Ett certifikat är ett bevis på att ett fartyg som har genomgått tillsyn har uppfyllt gällande krav. Transportstyrelsen utfärdar certifikat för svenska fartyg på inrikes eller internationell resa.

Denna guide ersätter inte på något sätt de föreskrifter som ges ut utan ska fungera som en vägledning. Vid eventuella avvikelser från gällande författningar gäller alltid den tryckta versionen av författningen före denna guide.

Andra certifikat eller dokument som inte finns med i denna guide kan också komma att behövas (ex. klasscertifikat, dispenscertifikat, tillstånd för enstaka resa).

Alla svenska fartyg som har en längd av minst 12 meter och en bredd av minst 4 meter och som används yrkesmässigt ska skeppsmätas och ha ett mätbrev. Detsamma gäller för fritidsfartyg vars längd överstiger 24 m. Fartyg där det bedrivs utbildning i sjömanskap samt fartyg som är klassade som traditionsfartyg omfattas inte av denna guide.

För fartyg i inlandssjöfart på internationell resa framgår det inte av certifikatsguiden vilka certifikat som är aktuella. Kontakta Transportstyrelsen för mer information.

Sök certifikat
Last