Åkerier

För att ett åkeri ska kunna transportera flygfrakt som varit föremål för säkerhetsåtgärder måste en åkeriförsäkran vara tecknad med en säkerhetsgodkänd fraktagent eller en känd avsändare. Detta gäller t.ex. vid upphämtning av flygfrakt hos en känd avsändare eller en godkänd fraktagent (terminal).

I åkeriförsäkran åtar sig åkeriet att uppfylla krav kopplade till chaufförens (och övrig berörd personals) pålitlighet och utbildning samt skydd av frakten under transport.

Om chauffören (eller övrig berörd personal) inte har tillgång till flygfrakten så gäller kraven i åkeriförsäkran gällande pålitlighet och utbildning.

Om chauffören (eller övrig berörd personal) har tillgång till flygfrakten så finns särskilda regler gällande säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass 3 samt utbildning som gäller från och med 1 juli 2021.

Reglerna styrs av gemensam EU-lagstiftning och återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd.

Förändrade krav för åkerier som transporterar flygfrakt med säkerhetsstatus

Från och med 1 januari 2027 behöver alla åkerier som transporterar flygfrakt som har genomgått en säkerhetsåtgärd (t.ex. hämtas hos en känd avsändare), vara godkända av myndigheten i ett EU medlemsland.

Med anledning av dessa kommande regeländringar kommer Transportstyrelsen att genomföra informationsträffar riktade till åkerier under v 21 på följande platser:

  • Malmö          Måndag den 20 maj, 14:00 – ca 16:00
  • Borås             Tisdag den 21 maj, 09:00 – ca 11:00
  • Stockholm     Onsdag den 22 maj, 09:00 – ca 11:00

Vill ni delta på en informationsträff så sker anmälan genom att följande information skickas in till Transportstyrelsen via e-post adress luftfartsskydd@transportstyrelsen.se

  • Vilken ort
  • Namn på deltagare
  • Kontaktuppgifter inklusive e-post adress

Sista anmälningsdag för deltagande är fredag den 10 maj. Uppgift om adress till möteslokalerna på de olika orterna kommer att meddelas efter inkommen ansökan.

Anmälningsplikt enligt säkerhetsskyddslagen

(Publicerat 2021-11-23)

Transportstyrelsen vill uppmärksamma er på att från och med den 1 december 2021 blir det obligatoriskt för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen, att anmäla sig till Transportstyrelsen. Anmälningsplikten avser endast svenska företag som är registrerade på bolagsverket. Det är viktigt att anmäla sig i tid för att undvika eventuella sanktionsavgifter.

De verksamheter som omfattas av regelverket för luftfartsskydd omfattas även av säkerhetsskyddslagstiftningen i och med det internationella åtagandet om säkerhetsskydd. Med uttrycket ”internationellt åtagande om säkerhetsskydd” avses t.ex. EU-förordningen 2015/1998 på området luftfartsskydd. Utöver det internationella åtagandet gäller även säkerhetsskyddslagen för verksamheter som till någon del är av betydelse för Sveriges säkerhet.

På Transportstyrelsens webbplats för säkerhetsskydd kommer en blankett för anmälan att publiceras senast den 1 december. Adressen till webbplatsen för säkerhetsskydd är: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/vart-uppdrag-och-arbetssatt/sakerhetsskydd/ På webbplatsen kan ni också läsa mer om vad säkerhetsskydd är, vad Transportstyrelsen gör på området och vad verksamhetsutövare förväntas göra. Transportstyrelsen kommer löpande uppdatera webbplatsen, prenumerera därför gärna på webbplatsen för att inte missa någon uppdatering.

Kontakt

Om ni har frågor kan ni kontakta oss via e-post. Adressen är: ssl@transportstyrelsen.se

Tänk på att inte skicka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via e-post.

Stödmaterial

Åkeriförsäkran

Utbildningsmaterial

Transportstyrelsen har tagit fram en Powerpoint-presentation som är avsedd för åkerier och som täcker kraven i föreskrifterna.

Säkerhetsprövning 

Transportstyrelsen har tagit fram ett antal mallar som man med fördel kan använda sig av vid genomförandet av en säkerhetsprövning:

Säkerhetspolisen har tagit fram ett vägledande material som på ett bra sätt beskriver säkerhetsprövningens innehåll, syfte, genomförande och även den fortlöpande uppföljningen. Transportstyrelsen rekommenderar därför att alla verksamheter tar del av Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskydd – Personalsäkerhet och då särskilt kapitel 4 som beskriver säkerhetsprövningen: 

Vagledning-Personalsakerhet.pdf (sakerhetspolisen.se)

Material från Transportstyrelsens informationsträffar

Transportstyrelsen genomförde under april 2021 informationsträffar angående de krav som införs 1 juli 2021. Här kan ni ta del av den presentationen:

 

Övrigt utbildningsmaterial

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!