Utbildning för läkare inom trafikmedicin järnväg

Transportstyrelsen erbjuder årligen utbildning för läkare inom området trafikmedicin i spårbunden trafik, lokförare och personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg.

Utbildningen vänder sig till dig som är läkare och som avser att ansöka om särskilt tillstånd.

Utbildningen riktar sig också till dig som redan har särskilt tillstånd som en repetitionsutbildning och för att ta del av förändringar i regelverk och få information om aktuell praxis.

Utbildning

Utbildningen är kostnadsfri.

Transportstyrelsen har beslutat om att trappa ner antalet utbildningstillfällen för läkare från 2022.

Bakgrund till nedtrapning 

Transportstyrelsen anordnar återkommande en utbildning för läkare som ska ansöka om särskilt tillstånd för att få genomföra hälsoundersökningar av lokförare.

För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett särskilt tillstånd för läkare ska läkaren ha giltig läkarlegitimation och kunna styrka kunskaper om de risker som är förenade med säkerhetsarbete i järnvägsmiljö samt vara oberoende och opartisk.

Regler om detta finns i EU-direktiv (2007/59/EG), i lokförar­lagen (2011:725) och i våra föreskrifter (TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52).

Innan vi fattar beslut om särskilt tillstånd gör Transportstyrelsen en kontroll hos Socialstyrelsen om läkarens legitimation är giltig.

Exempel på att kunna styrka kunskaper om de risker som är förenade med säkerhetsarbete i järnvägsmiljö kan t ex vara att till ansökan om särskild bedömning bifoga intyg som visar att du har genomfört

  • ett studiebesök hos en lokförare för att i verklig miljö kunna bilda dig en uppfattning om lokförarens arbetsmiljö, och
  • utbildning för läkare inom området trafikmedicin järnväg i spårbunden trafik alternativt fått handledning och stöd av läkare som redan har särskilt tillstånd beviljat från Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens syfte

Det är inte Transportstyrelsens uppgift att genomföra utbildningar, däremot att föreskriva om och informera om regler. Från och med 2022 har vi trappat ner antalet utbildningstillfällen för läkare som ska ansöka om särskilt tillstånd.

Kunskap som bedöms likvärdig kan till exempel erhållas genom utbildning hos annan utbildningsanordnare eller genom att läkare som redan har särskilt tillstånd fungerar som handledare och ger stöd till läkare som ska börja arbeta med hälsoundersökningar av lokförare. Kraven som idag gäller för att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett särskilt tillstånd för läkare kommer att vara desamma även om Transportstyrelsen inte genomför utbildningarna.

Vi kommer hålla vår webbplats uppdaterad med information om gällande regler och vilka krav som ställs för att erhålla särskilt tillstånd.

Nästa utbildningstillfälle 

Nästa utbildningstillfälle är den 21 maj 2024. Utbildningen kommer att genomföras via skype.

Du välkommen att skicka din intresseanmälan till: jarnvag@transportstyrelsen.se 

Författningar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!