Regelförändringar inom trafikmedicinområdet för järnväg

2024-02-12

Senast den 28 juni 2024 ska järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare hantera vissa ändringar i bilagan till TSD Drift. Ändringarna innebär bland annat att fler yrkesroller omfattas av de medicinska kraven i EU-förordningen. I de fall personer i dessa yrkesroller har Transportstyrelsens beslut om undantag (dispens) från de nationella hälsokraven, upphör besluten att gälla samma datum.

Nya bestämmelser i EU-förordning TSD Drift och trafikledning

I september 2023 publicerades kommissionens förordning (EU) 2023/1693 som ändrar förordning (EU) 2019/773, även kallad TSD Drift. Genom ändringarna av TSD Drift utökas förordningens tillämpningsområde om personal som utför säkerhetskritiska uppgifter till att även omfatta

  • personal som utför uppgiften att klargöra (iordningställa) tåg, och
  • personal som utför uppgiften att ge avgångssignal och körtillstånd för tågrörelser.

Dessa yrkesroller kommer att omfattas av TSD Drifts bestämmelser om medicinska krav, medicinska undersökningar och psykologiska bedömningar. Ändringarna innebär att de yrkesroller som definieras i TSD Drift efter den 28 juni 2024 inte kommer att omfattas av kraven om hälsotillstånd och hälsoundersökningar i författning TSFS 2019:112. För dig som verksamhetsutövare, i enlighet med järnvägssäkerhetslagen (2022:367), betyder ändringen av förordningen att senast den 28 juni 2024 ska ditt säkerhetsstyrningssystem ändras i enlighet med kraven i TSD Drift.

Vilka berörs inte av de kommande ändringarna?

Det utökade tillämpningsområdet för TSD Drift gäller inte för verksamheter som lyder under lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

Vad händer med tidigare beslut om undantag från hälsokrav?

 EU-förordningar är direkt tillämpliga och TSD Drift gäller alltså framför nationella föreskrifter. Det innebär att eventuella myndighetsbeslut som har utfärdats om undantag från föreskrifterna från och med den 28 juni 2024 inte längre kommer att ha någon rättsverkan. Detta gäller såväl undantag som har meddelats enligt BV-FS 2000:4 som undantag som har meddelats enligt TSFS 2019:112.

Det är istället arbetsgivaren som, tillsammans med läkaren, senast den 28 juni 2024 ska bedöma om de medicinska kraven i TSD Drift uppfylls eller inte och om personen därmed får fortsätta utföra säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att klargöra (iordningställa) ett tåg eller som är förknippade med att ge avgångssignal och körtillstånd för tågrörelser.

Transportstyrelsen prövar inte ansökningar om undantag från de medicinska kraven för den personal som omfattas av TSD Drift.

Föreskriftsförändringar

Till följd av att tillämpningsområdet för  TSD Drift utökas behöver Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:112) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen ändras. Detta för att undvika en dubbelreglering med förordningen. Vi kommer inom kort att publicera en externremiss på transportstyrelsen.se. Remissen innehåller ett föreskriftsförslag till ändring av TSFS 2019:112 tillsammans med tillhörande konsekvensutredning.