Frågor och svar om vägarbetstid

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vägarbetstid.

Vanliga frågor och svar

Du som utför transporter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna och du som kör en nationellt undantagen körning i Sverige omfattas av vägarbetstidslagen.

Allt arbete från arbetsdagens början till slut räknas in, exempelvis körning, lastning och lossning, rengöring och underhåll, hjälpa passagerare av och på fordonet. Med andra ord allt annat arbete och all körning under arbetsdagen.

Tänk på att även den tid som du inte fritt disponerar – om du till exempel behöver befinna dig på arbetsstället beredd att utföra arbete – räknas in i arbetstiden.

Arbetstiden får uppgå till högst 48 timmar i snitt per vecka under en period på 4 månader. Sammanlagd arbetstid får inte överstiga 60 timmar någon enskild vecka. Tänk på att om du utför transporter för flera arbetsgivare, ska arbetstiden räknas samman.

Som nattarbete räknas arbete som utförs under någon del av tidsperioden mellan klockan 01:00 och 05:00. Arbetet behöver alltså inte pågå under hela den tidsperioden för att räknas som nattarbete. Under en 24 timmars period som innehåller nattarbete får arbetstiden inte överstiga 10 timmar. För att få arbeta under natten ska arbetsdagen föregås av en godkänd vila enligt kör- och vilotidsregelverket.

Efter max 6 timmars arbete ska du ta rast på minst 15 minuter. Om arbetsdagen är mellan 6 och 9 timmar, ska den sammanlagda rasten vara minst 30 minuter. Om arbetstiden överstiger 9 timmar, ska den sammanlagda rasten vara minst 45 minuter. Rasten får delas upp på 15 minuters perioder. Tänk på att pauser som är kortare än 15 minuter räknas in i arbetstiden.

All arbetstid som omfattas av vägarbetstidslagen ska registreras. Registret ska innehålla

  • datum och klockslag i timmar och minuter för arbetets början och slut
  • klockslag i timmar och minuter för rasternas början och slut
  • datum för frånvaro på grund av semester eller sjukdom.

Registret ska bevaras i minst två år.

Tänk på att register som endast utgår från aktiviteter på förarkort eller diagramblad kan behöva kompletteras med ytterligare uppgifter för att anses vara ett register över all arbetstid. Ett exempel på sådana uppgifter är arbetstid som avser nationellt undantagen körning. Ett annat exempel gäller arbete som utförs åt arbetsgivaren under dagar utan körning. För sådant arbete bör uppgifter om total arbetstid samt klockslag i timmar och minuter för arbetsdagens början och slut registreras.

Register över arbetstid kan bestå av flera delregister.

Definitionen skiljer sig från andra sammanhang. Förare som är egenföretagare är en person vars huvudsakliga yrkesverksamhet består i att utföra person- eller godstransporter på väg mot ersättning. Det som är viktigt att komma ihåg är att för att du ska ses som egenföretagare måste du uppfylla samtliga kriterier i lagen.

  • Du har rätt att arbeta för egen räkning och inte utför arbete för en arbetsgivares räkning.
  • Du är fri att organisera den aktuella verksamheten.
  • Din inkomst är direkt beroende av den förtjänst som görs.
  • Du är fri att, självständigt eller i samarbete mellan egenföretagare, ha affärsförbindelser med flera kunder.

För den förare som inte uppfyller samtliga dessa kriterier ska samma skyldigheter och rättigheter gälla som för mobila arbetstagare enligt denna lag.

Läs mer om definitionen i vägarbetstidslagen § 1b här: Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Läs mer om undantagen för egenföretagare i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Ja, avvikelser från vissa bestämmelser kan göras genom kollektivavtal. Kravet på att registrera arbetstid, raster, sammanlagd genomsnittlig arbetstid samt lärlingar och praktikanters viloperioder kan dock aldrig avtalas bort via ett kollektivavtal. Även egenföretagare kan göra undantag i fråga om sammanlagd arbetstid och nattarbete.

Läs mer om undantagen för egenföretagare i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Ja, om du kör nationellt undantagen transport enligt kör- och vilotidsreglerna, till exempel fordon som används i samband med underhåll och kontroll av vägar, så omfattas du av vägarbetstidslagen.

Ja, perioder av väntan – när arbetstagaren eller egenföretagaren inte fritt kan disponera över sin tid utan måste befinna sig på sitt arbetsställe beredd att utföra arbete – ska räknas in i arbetstiden.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!