Krav för att få yrkestrafiktillstånd

Här kan du läsa om vilka krav som ställs för att du ska få yrkestrafiktillstånd.

För att bedriva yrkesmässig trafik med godstransporter på väg eller bedriva persontransporter på väg med buss krävs det att du har ett yrkestrafiktillstånd. När du ansöker om yrkestrafiktillstånd prövar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som ställs när det gäller:

 • Faktisk och fast etablering
 • Yrkeskunnande
 • Ekonomiska förhållanden
 • Gott anseende

Fast etablering

För att uppfylla kravet om fast etablering ska företaget bland annat förfoga över lokaler där det har tillgång till sin centrala företagsinformation som till exempel räkenskaper, personalhandlingar, anställningsavtal, handlingar som innehåller uppgifter om cabotage samt kör- och vilotider. Observera att en gatuadress måste användas. Transportstyrelsen godkänner inte en boxadress. Företaget ska dessutom vara godkända för F-skatt och momsregistrerade.

Så snart ett yrkestrafiktillstånd beslutats ska det även finnas fordon som används i verksamheten. Skärpta krav införs i samband med mobilitetspaketet.

Mobilitetspaketet  - gemensamma regler inom EU

Yrkeskunnande

Kravet på yrkeskunnande ska vara uppfyllt av dig som ska bedriva enskild näringsverksamhet eller vara trafikansvarig i till exempel ett handelsbolag, kommanditbolag, ideell förening, stiftelse eller aktiebolag. Hos juridiska personer som har yrkestrafiktillstånd ska det finnas minst en person som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs enlig de regler som finns - en trafikansvarig. Om den trafikansvarige eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut eller om det tillkommer någon person som lämplighetsprövningen ska gälla, ska tillståndshavaren anmäla det till Transportstyrelsen.

Den trafikansvarige måste ha yrkeskunnandet och uppfylla det så kallade goda anseendet. En trafikansvarig ska:

 • Faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet
 • Ha verklig anknytning till företaget (anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, förvaltare eller vara konsult som trafikansvarig enligt avtal)
 • Vara bosatt inom gemenskapen (EU)

Den trafikansvarige ska kunna styrka sitt yrkeskunnande genom godkänt resultat vid skriftliga prov anordnat av Trafikverket. Yrkeskunnande från andra medlemsstater (EU) kan också godkännas förutsatt att intyg skickas till Transportstyrelsen och att intyget är i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009.

Konsult som trafikansvarig

Om trafikansvarig är konsult ska bestyrkt kopia av konsultavtalet bifogas ansökan. I ett konsultavtal ska det framgå att trafikansvarig ansvarar för:

 • Fordonsunderhåll
 • Kontroll av transportavtal och transportdokument
 • Grundläggande räkenskaper
 • Transportplanering för förare och fordon
 • Kontroll av säkerhetsrutiner

Det ska stå i avtalet att konsulten har uppdraget att vara trafikansvarig enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.

Förutom i privaträttsliga juridiska personer ska trafikansvarig även finnas i exempelvis statliga och kommunala organ som bedriver yrkesmässig trafik.

Ekonomiska resurser

Du som ansöker om trafiktillstånd ska visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Den sökande ska ha kapital och reserver på minst  9000 euro för ett fordon och 5000  euro för varje fordon som tillkommer därutöver.  Transportstyrelsen fastställer kursen i svenska kronor inför varje kalenderår. Detta görs i Transportstyrelsens föreskrifter.

De ekonomiska resurserna ska styrkas med uppgifter som är grundade på årliga räkenskaper som är bestyrkta av en auktoriserad eller godkänd revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Transportstyrelsen godtar i dagsläget revisorer godkända eller auktoriserade av Revisorsinspektionen samt redovisningskonsulter som är auktoriserade och medlemmar av FAR eller SRF-konsulterna. Granskningsuppdrag som gjorts i enlighet med ISRS 4400 kan inte ligga till grund för att styrka ekonomiska resurser. 

Gott anseende

När en person eller ett företag ansöker om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik gör Transportstyrelsen en första kontroll av att de uppfyller kraven. För att inneha tillstånd behöver man vara etablerad i Sverige, ha tillräckligt yrkeskunnande, ekonomiska resurser och gott anseende. När tillstånd beviljas så registreras företaget och övriga prövade personer i vägtrafikregistret.

Vid prövningen av kravet på gott anseende beaktar Transportstyrelsen sökandens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Överträdelser och andra missförhållanden som påverkar trafiksäkerheten ses som särskilt allvarliga i bedömningen.

Vi använder ett riskvärderingssystem som stöd för urval av vilka företag som ska kontrolleras vid tillsynen av yrkestrafiktillstånden. Här registreras överträdelser som företaget och dess förare gör sig skyldiga till i Sverige och andra medlemsstater. Om en tillståndshavare sanktioneras för överträdelser mot kör och vilotidsreglerna så registreras även dessa överträdelser i riskvärderingssystemet.

Om en person som finns registrerad i vägtrafikregistret, för till exempel ett tillstånd, döms för ett brott får vi kännedom om det genom underrättelser från polisen. Vi får även underrättelser från Skatteverket och Kronofogden.

Att ha företrätt enstaka bolag som försatts i konkurs är normalt sett inte ett hinder vid prövningen så länge ingen misskötsamhet kan konstateras. En konkurs med anledning av ekonomiska problem som uppstått på grund av den pågående coronapandemin är till exempel inte något som i sig skulle leda till en förlust av det goda anseendet.

När vi fått information om misskötsamhet hos en tillståndshavare eller en person som omfattas av prövningen för tillståndet görs en samlad bedömning för att avgöra om det goda anseendet har gått förlorat. Vi gör i varje enskilt ärende en helhetsbedömning. Hänsyn tas exempelvis till överträdelsernas allvarlighetsgrad och antal i förhållande till företagets storlek och om åtgärden är rimlig utifrån en proportionalitets- och skälighetsbedömning.

Innan vi fattar beslut i ett ärende lämnas de berörda parterna möjlighet att inkomma med yttrande. Vi kan därefter olämplighetsförklara den trafikansvarige och/eller övriga personer som ingår i prövningskretsen eller återkalla tillståndet.

Om vi vid en tillsyn av tillståndshavare konstaterar att företagets trafikansvarige anses olämplig att leda ett företags transportverksamhet, uppfyller företaget inte längre kraven för tillstånd och behöver anmäla en ny trafikansvarig. Den olämpliga personen får inte längre ha en sådan position i företaget att hen omfattas av företagets prövningskrets.

En tillståndshavare som inte längre uppfyller alla kraven för tillstånd får normalt sett en frist på högst sex månader att åtgärda situationen.

Intyg från utlandet

Om du söker yrkestrafiktillstånd kan du behöva skicka ett registerutdrag från det eller de länder du har vistats i under de senaste fem åren. Det gäller dig som har bott, arbetat eller studerat i ett annat land än Sverige under de senaste fem åren. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från Polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för registerutdrag. Utdraget ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen. Om du har vistats i ett annat EU-land kan du kontakta Polisen och begära utdrag från belastningsregistret i det landet. Du som söker yrkestrafiktrafiktillstånd måste även visa ett utdrag från Kronofogdemyndigheten eller annan myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas skulder till det allmänna i landet.

Har du frågor för vad som gäller de länder du vistats i kan du kontakta Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

Regler

Yrkestrafiktillstånd regleras i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1071/2009yrkestrafiklagen (SFS 2012:210), och yrkestrafikförordningen (SFS 2012:237).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!