Transportföretagets ansvar

Ni som transportföretag är ansvariga för överträdelser som begåtts av era förare, även om överträdelsen begåtts i en annan EU-medlemsstat eller i ett tredjeland.

Transportföretaget är ansvarigt för att planera och organisera arbetet så att förarna kan följa kör- och vilotidsreglerna.

Det innebär att ni ansvarar för att utbilda och informera era förare om reglerna och förändringar som sker i regelverket. Ni ska också regelbundet och systematiskt kontrollera att gällande regler följs och eventuella brister ska följas upp och åtgärdas.

Ni ska aktivt arbeta med dessa frågor och kontinuerligt dokumentera vad ni gör och hur ni gör det.

Ert ansvar för färdskrivaren

Ni ansvarar för att färdskrivarna i era fordon fungerar och besiktigas i tid. Besiktning ska genomföras senast två år efter installation eller föregående besiktning. Besiktning och reparation av färdskrivarna ska utföras av en ackrediterad färdskrivarverkstad.

Om färdskrivaren går sönder eller fungerar felaktigt, ska den repareras så snart som möjligt. Om fordonet inte kan återvända till stationeringsorten inom en vecka från den dag utrustningen gick sönder ska reparationen göras under resans gång.

Ni ska lämna ut diagramblad och utskriftspapper till färdskrivaren av rätt typ och i lämplig mängd till föraren. Tänk på att skicka med tillräckligt med blad och papper för oförutsedda händelser, till exempel kontroll på väg eller om färdskrivaren slutar fungera.

Företagslås, kopiering och bevarande av uppgifter

Ni bör låsa färdskrivaren med ert företagskort för att hindra att obehöriga får tillgång till uppgifterna i färdskrivaren. När företagslåset är aktiverat kan bara ert företagskort användas för att kopiera uppgifterna. När ni köper ett begagnat fordon, kontrollera att den föregående ägaren har låst upp färdskrivaren, annars kommer ni inte kunna kopiera era uppgifter ur färdskrivaren.

Ni ska kopiera alla uppgifter från färdskrivarna och förarkorten regelbundet. Kopieringen av uppgifter från färdskrivararna ska ske som senast inom 90 dagar och uppgifterna från förarkorten som senast inom 28 dagar från dagen för registreringen av uppgiften. Det kan finnas skäl att kopiera uppgifterna oftare än så eftersom ni har krav på er att bevara alla relevanta uppgifter som registreras på förarkortet och i färdskrivaren. Använda diagramblad och utskrifter ska bevaras i kronologisk ordning och i läsbart format.

Alla uppgifter, diagramblad och utskrifter ska bevaras i minst ett år och ni ska lämna kopior av dem till de förare som begär det. Uppgifterna ska också lämnas över till oss vid en eventuell företagskontroll.

Tänk på att ni vid en företagskontroll ska kunna redogöra för:

  • om det utförts transporter som är undantagna kör- och vilotidsreglerna. Det kan till exempel visas genom intyg vid verkstadsbesök, vid linjetrafik under 50 km eller vid arbete med underhåll av vägar. Läs mer om undantag från kör- och vilotider.
  • om det under en transport görs avsteg från regelverken. Det kan till exempel ske genom färjebiljetter eller färdskrivarutskrifter.
  • om det utförts körningar som inte omfattas av kör- och vilotidsreglerna. Det kan till exempel göras genom en beskrivning av de körningar som ni inte anser är en vägtransport.

Läs mer om hur en företagskontroll går till.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!