Vår tillämpning av reglerna om kör- och vilotider

Här kan ni läsa om Transportstyrelsens tillämpning av reglerna om kör- och vilotider och hur tillämpningen har förändrats över tid. Här finns också en vägledning för hur vi tillämpar reglerna.

Vi tog över ansvaret som behörig kontrollmyndighet för företagskontroller av kör- och vilotider den 1 januari 2011. När vi tog över ansvaret infördes också ett system med nya straffbestämmelser och administrativa sanktionsavgifter.

Att skapa ny tillämpning

Vid övertagandet tillämpade vi regelverket strikt men insåg tidigt att det ledde till orimligt höga sanktionsbelopp för transportföretagen. Till en början tog vi fram tillämpningar efter behov men vi konstaterade att vi behövde få ett helhetsgrepp kring tillämpningen.

I augusti 2012 påbörjade vi därför en intern utredning för att kartlägga frågeställningar och problem inom kör- och vilotidsområdet, med störst fokus på överträdelsebedömning.

I februari 2013 avslutades utredningen genom att vi hade tagit fram den första versionen av "Vägledning vid tillämpning av kör- och vilotidsbestämmelserna". Vägledningen togs fram som stöd för utredarna som genomför kontroller och omfattade alla reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare. Några exempel på överträdelser där vi ändrade vår tillämpning är:

 • bedömningen vid ej inskickat material
 • bedömningen vid körning utan kort
 • bedömningen vid saknad landsinmatning.

Vi införde också en del generella bedömningar, till exempel att vi för att säkerställa att överträdelser hade skett skulle bortse från avvikelser på två till tre minuter vid användning av digital färdskrivare.

Ett nytt sanktionssystem?

När vi hade genomfört kontroller under ett par år hade vi samlat tillräckligt med erfarenhet för att starta upp ett arbete med att se över hur vi påförde sanktionsavgift för överträdelser. Därför startade vi en arbetsgrupp våren 2014 som fick uppgiften att se över behovet av ett nytt sanktionssystem för att få mer rimliga och rättvisa sanktionsavgifter.

Under hösten 2014 bestämde Transportstyrelsens generaldirektör att vi skulle genomföra en utvärdering av tillsynen av kör- och vilotider. Arbetsgruppen fick därför byta fokus och ta med sig frågan om ett nytt sanktionssystem in i det nya uppdraget.

Utvärdering av kör- och vilotider

Det nya uppdraget bestod i att göra en översyn av vår egen tillsyn och tillämpning men också att göra en kartläggning av hur andra länders tillsyn av kör- och vilotider såg ut. Uppdraget resulterade i en rapport som blev klar i mars 2015. Rapporten hittar du här: Utvärdering av kör- och vilotider

I och med att rapporten blev klar bestämdes en ny tillämpning vid för sent utförd kopiering av förarkort, som innebar som mest en överträdelse per förare. I rapporten tog vi också fram ett antal kort- och långsiktiga mål att arbeta vidare med. Bland annat omfattade de följande:

 • tydligare information och kommunikation i samband med kontrollerna och på vår webbplats
 • en djupare analys av hur för sent utförd besiktning av färdskrivare påverkar tillförlitligheten i färdskrivaruppgifterna
 • att utifrån domstolsutlåtanden göra en mer aktiv proportionalitetsbedömning av sanktionsavgifterna
 • att göra en djupare utredning av hur kontroll- och sanktionssystemet skulle kunna förändras för att bli mer effektivt och rättvist.

En uppdatering av vår tillämpning

Med anledning av regelförändringar, de utredningar vi gjort, vårt fortlöpande arbete med tillämpningsfrågor och de domstolsutlåtanden som har kommit fanns det anledning att ta fram en uppdaterad version av Vägledning vid tillämpning av kör- och vilotidsbestämmelserna. Den beslutades i november 2017. Några exempel på överträdelser där vi uppdaterade vår tillämpning var:

 • för sent utförd kopiering har tagits bort som överträdelse från den 1 oktober 2017, vilket innebär att vi har tagit fram en ny tillämpning vid överskrivna uppgifter på förarkortet eller i färdskrivaren
 • körning som inte är att betrakta som vägtransport och därför inte kräver förarkort
 • tydligare tillämpning av överträdelser som rör hantering av färdskrivaren.

I den uppdaterade vägledningen förde vi också in ett utvecklat resonemang kring vår syn på vad som omfattas av företagets ansvar.

Vi uppdaterade också med en del generella bedömningar, till exempel att vi för att säkerställa att överträdelser har skett ska bortse från avvikelser på två minuter vid användning av analog färdskrivare.

Regeringsuppdrag om aktuella frågor inom yrkestrafiken

I oktober 2015 fick vi ett uppdrag av regeringen att följa upp och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken. Uppdraget innebar att vi skulle se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider. Vi konstaterade under utredningens gång att vi inte kunde skapa generella toleranser i tillämpningen, och valde därför att fortsätta utreda hur vi skulle kunna utveckla sanktionssystemet så att det blev mer ändamålsenligt. Uppdraget slutrapporterades i maj 2017.

Ett nytt sanktionssystem

Det förslag på ett nytt sanktionssystem som vi lämnade in till regeringen beslutades i slutet av 2017 och började gälla den 1 mars 2018. Det nya sanktionssystemet innebär bland annat att:

 • Sanktionsavgiften för mindre och allvarliga överträdelser halveras.
 • Sanktionsavgiften för mycket allvarliga och synnerligen allvarliga överträdelser har differentieras, i vissa fall har de sänkts och i vissa fall har de höjts.
 • Sanktionsavgiften för vissa mycket allvarliga och alla synnerligen allvarliga överträdelser mot körtider, raster och vilor även förenas med ett avgiftspåslag ju mer man bryter mot reglerna.
 • Vi sätter ett större fokus på företag som inte skickar in material för kontroll. Sanktionsavgiften för detta höjs, och om materialet upprepade gånger är så bristfälligt att vi inte kan genomföra en kontroll ökar avgiften stegvis.
 • Den sammanlagda sanktionsavgiften får som mest uppgå till 800 000 kronor eller en procent av årsomsättningen, jämfört med tidigare gräns på 200 000 kronor eller tio procent av årsomsättningen.

En ständig utveckling av tillämpningen

Det pågår en ständig utveckling av vår tillämpning och vår vägledning, utöver de uppdrag och utredningar som vi genomfört.

Med jämna mellanrum förändras regelverken och kan också ersättas av nya regelverk. I samband med regelförändringarna arbetar vi också aktivt med vilken inverkan de har på vår tillämpning och vårt kontrollförfarande. Vår tillämpning kan också förändras av de vägledningar och implementeringsbeslut som EU-kommissionen tar fram.

I första hand är det domstolarna som bestämmer vår tillämpning av reglerna. Eftersom vi är en förvaltningsmyndighet är det förvaltningsrätt, kammarrätt och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen som gör detta. Det sker genom domar och nedan följer exempel på hur dessa har förändrat vår tillämpning:

 • Vi har fått tydligare vägledning för att vi ska kunna göra en mer aktiv bedömning när vi prövar transportföretagets ansvar för förarnas överträdelser.
 • Vi har fått tydligare vägledning för hur vi ska bedöma körning utan kort, bland annat när den sker av särskild personal på transportföretagets eget område.

Vi tar också hänsyn till de förhandsutlåtanden som ges av EU-domstolen.

I andra hand bestämmer vi vår egen tillämpning i frågor som ännu inte prövats av domstolarna. Frågorna behandlas löpande av en praxisgrupp hos oss som består av utredare, experter och jurister.

Vill du veta mer?

Om du har allmänna frågor om yrkestrafik, till exempel kör- och vilotidsbestämmelserna, kan du kontakta oss på telefon: 0771-503 503.
Via våra publikationer, kan du beställa bland annat material och regelverk för kör- och vilotider.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!