Vår tillämpning av kör- och vilotidsreglerna

Här kan ni läsa om Transportstyrelsens tillämpning av kör- och vilotidsreglerna och hur tillämpningen har förändrats över tid. Här finns också en vägledning för hur vi tillämpar reglerna.

Transportstyrelsen tog över ansvaret som behörig kontrollmyndighet för företagskontroller av kör- och vilotider den 1 januari 2011. När vi tog över ansvaret infördes också ett system med nya straffbestämmelser och administrativa sanktionsavgifter vilket innebar att det inte fanns någon tillämpning vi kunde använda oss av.

Att skapa ny tillämpning

Vid övertagandet tillämpade Transportstyrelsen regelverket strikt men vi insåg tidigt att det ledde till orimligt höga sanktionsbelopp för transportföretagen. Till en början tog vi fram tillämpningar efter behov men vi konstaterade att vi behövde få ett helhetsgrepp kring tillämpningen.

I augusti 2012 påbörjade vi därför en intern utredning för att kartlägga frågeställningar och problem inom kör- och vilotidsområdet, med störst fokus på överträdelsebedömning.

I februari 2013 avslutades utredningen genom att vi hade tagit fram den första versionen av "Vägledning vid tillämpning av kör- och vilotidsbestämmelserna". Vägledningen togs fram som stöd för utredarna som genomför kontroller och omfattade alla reglerna om kör- och vilotider. Några exempel på överträdelser där vi ändrade vår tillämpning är:

 • bedömningen vid ej inskickat material
 • bedömningen vid körning utan kort
 • bedömningen vid saknad landsinmatning.

Vi införde också en del generella bedömningar, till exempel att vi för att säkerställa att överträdelser hade skett skulle bortse från avvikelser på två till tre minuter vid användning av digital färdskrivare.

Ett nytt sanktionssystem?

När vi hade genomfört kontroller under ett par år hade vi samlat tillräckligt med erfarenhet för att starta upp ett arbete med att se över hur vi sanktionerade överträdelser. Därför startade vi en arbetsgrupp våren 2014 som fick uppgiften att se över behovet av ett nytt sanktionssystem för att få mer rimliga och rättvisa sanktionsavgifter.

Under hösten 2014 bestämde Transportstyrelsens generaldirektör att vi skulle genomföra en utvärdering av tillsynen av kör- och vilotider. Arbetsgruppen fick därför byta fokus och ta med sig frågan om ett nytt sanktionssystem in i det nya uppdraget.

Utvärdering av kör- och vilotider

Det nya uppdraget bestod i att göra en översyn av vår egen tillsyn och tillämpning men också att göra en kartläggning av hur andra länders tillsyn av kör- och vilotider såg ut. Uppdraget resulterade i en rapport som blev klar i mars 2015. Rapporten hittar du här: Utvärdering av kör- och vilotider

I och med att rapporten blev klar bestämdes en ny tillämpning vid för sent utförd kopiering av förarkort, som innebar som mest en överträdelse per förare. I rapporten tog vi också fram ett antal kort- och långsiktiga mål att arbeta vidare med. Bland annat omfattade de följande:

 • tydligare information och kommunikation i samband med kontrollerna och på vår webbplats
 • en djupare analys av hur för sent utförd besiktning av färdskrivare påverkar tillförlitligheten i färdskrivaruppgifterna
 • att utifrån domstolsutlåtanden göra en mer aktiv proportionalitetsbedömning av sanktionsavgifterna
 • att göra en djupare utredning av hur kontroll- och sanktionssystemet skulle kunna förändras för att bli mer effektivt och rättvist.

En uppdatering av vår tillämpning

Med anledning av de utredningar vi gjort, vårt fortlöpande arbete med tillämpningsfrågor och de domstolsutlåtanden som har kommit fanns det anledning att ta fram en uppdaterad version av Vägledning vid tillämpning av kör- och vilotidsbestämmelserna. Den beslutades i november 2015. Några exempel på överträdelser där vi har uppdaterat vår tillämpning är:

 • den nya bedömningen av för sent utförd kopiering
 • körning som inte är att betrakta som vägtransport och därför inte kräver förarkort.

Vi har också uppdaterat med en del generella bedömningar, till exempel att vi för att säkerställa att överträdelser har skett ska bortse från avvikelser på två minuter vid användning av analog färdskrivare.

Regeringsuppdrag om aktuella frågor inom yrkestrafiken

I oktober 2015 fick vi ett uppdrag av regeringen att följa upp och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken. Bland de frågorna finns att vi ska se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider. Vi håller för närvarande på att utreda frågan och uppdraget ska vara färdigt till maj 2017.

En ständig utveckling av tillämpningen

Det pågår en ständig utveckling av vår tillämpning, utöver de uppdrag och utredningar som vi genomfört.

Med jämna mellanrum förändras regelverken och kan också ersättas av nya regelverk. I samband med regelförändringarna arbetar vi också aktivt med vilken inverkan de har på vår tillämpning och vårt kontrollförfarande. Vår tillämpning kan också förändras av de vägledningar och implementeringsbeslut som EU-kommissionen tar fram.

I första hand är det domstolarna som bestämmer vår tillämpning av reglerna. Eftersom vi är en förvaltningsmyndighet är det förvaltningsrätt, kammarrätt och slutligen Högsta Förvaltningsdomstolen som gör detta. Det sker genom domar och nedan följer exempel på hur dessa har förändrat vår tillämpning:

 • Vi har fått tydligare vägledning för att vi ska kunna göra en mer aktiv bedömning när vi prövar transportföretagets ansvar för förarnas överträdelser.
 • Vi har fått tydligare vägledning för hur vi ska bedöma körning utan kort, bland annat när den sker av särskild personal på transportföretagets eget område.

I andra hand bestämmer vi vår egen tillämpning i frågor som ännu inte prövats av domstolarna. Frågorna behandlas löpande av en praxisgrupp hos oss som består av utredare, experter och jurister allt eftersom de uppkommer i våra kontroller.

Vill du veta mer?

Om du har allmänna frågor om yrkestrafik, till exempel kör- och vilotidsbestämmelserna, kan du kontakta oss på telefon: 0771-33 77 44.
Via våra publikationer, kan du beställa bland annat material och regelverk för kör- och vilotider.