Artikel 13 i förordning (EG) nr 561/2006 ger varje medlemsstat inom sitt eget territorium, eller efter överenskommelse med en annan medlemsstat inom dess territorium, möjligheten att medge undantag från föreskrifterna i artiklarna 5 till 9, och förena sådana undantag med särskilda villkor. Det är viktigt att ha i åtanke att transporterna i dessa fall enbart är undantagna vissa artiklar i förordningen, vilket innebär att förare som utför undantagna transporter enligt följande undantag fortfarande omfattas av lagen om vägarbetstid.

Följande nationella undantag gäller i Sverige:

1. Fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för företagets egen verksamhet inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där företaget är beläget. Undantaget gäller all användning av egna fordon, eller fordon som hyrts utan förare, från och till företaget inom en radie av högst 100 km från den plats där företaget är beläget.

2. Jordbruks- och skogsbrukstraktorer som används i jordbruks- och skogsbruksverksamhet, inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget.

3. Fordon som uteslutande används på öar med en areal av högst 2 300 kvadratkilometer och som inte är förenad med landet i övrigt med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon. Som en jämförelse kan nämnas att Gotland är 2 994 kvadratkilometer och är därmed för stor samt att Öland är 1 347 kvadratkilometer men har broförbindelse. Dessa öar omfattas därmed inte av undantaget. Observera att fordonet endast får användas på ön. Väljer man att lämna ön faller undantaget och man ska därmed uppfylla reglerna om kör- och vilotider i sin helhet.

4. Fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell transport av gods eller passagerare. Undantaget gäller endast vid övningskörning för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis samt för förarprov. Det förutsätts att det under övningskörning eller under förarprovet inte utförs en kommersiell transport.

5. Fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas-, och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, dörr-till-dörr-insamling och -bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och TV-sändare eller -mottagare. Undantaget omfattar flera delar enligt följande:

  • Avloppsanläggning: Undantaget gäller exempelvis fordon som används för slamsugning, spolning och inspektion av avloppsnätet. Detta gäller även när fordonet används för transport av uppsuget material till för ändamålet lämplig deponeringsplats.
  • Översvämningsskyddsanläggning: Arbeten med anläggning av dammar generellt är inte undantaget, men arbete med rena översvämningsskydd vid eller inför risk för översvämning ska betraktas som undantaget.
  • Vatten- gas- och elanläggningar: Undantaget gäller transporter i samband med underhåll av existerande anläggningar, men inte nybyggnad och utökning.
  • Underhåll och kontroll av vägar: Underhåll och kontroll inkluderar transporter i anslutning till bättring av skador och slitage, snöröjning, sandning och liknande. I snöröjning ingår även bortforsling av snö från gator och torg till deponiställe. Fordon som används för sandning är undantagen under körning till och från silo/sandupplag till det ställe sandningen börjar respektive slutar. Däremot är inte transporter från sandtag till påfyllning av silo/sandupplag undantagna. Transporter i anslutning till nybyggnads- och anläggningsverksamhet är inte undantagna. Exempelvis breddning eller förändring av en befintlig vägs sträckning betraktas inte som vägunderhåll.
  • Dörr-till-dörr-insamling och bortskaffande av hushållsavfall: Undantaget omfattar transport med fordon som används vid dörr-till-dörr-insamling och bortskaffande av hushållsavfall. Transport från deponeringsanläggning eller från uppsamlingsställe till återvinningsanläggning eller mellanlagring omfattas inte av undantaget. Transporter av containrar och liknande som exempelvis innehåller bygg- och industriavfall jämställs med vilken annan transport som helst och omfattas inte av undantaget.
  • Telekommunikationstjänster: Undantaget gäller fordon som används i samband med telekommunikationstjänster.
  • Radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och TV-sändare eller mottagare: Undantaget gäller fordon som används i samband med radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och TV-sändare eller -mottagare. Undantaget gäller inte allmänna transporter av sådan utrustning.

6. Fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande används för icke-kommersiell persontransport. Undantaget är knutet till att fordonet uteslutande används till icke-kommersiella transporter. Om fordonet används i förvärvsverksamhet är transporten kommersiell och fordonet är då inte undantaget.

7. Fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar eller för återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder. Undantaget gäller de fordon som samlar upp mjölk från bondgårdar. Det saknar betydelse om det som transporteras hämtas från kylrum eller medtas i flaskor, containrar eller dylikt. Motsvarande gäller vid återtransport av mjölkkärl och mjölkprodukter för utfodring av djur. Observera att denna transport omfattas av bestämmelserna i förordningen (SFS 1994:1297) om vilotid vid vissa vägtransporter inom landet. Transporter mellan mejerier omfattas inte av undantaget.

8. Fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver som inte är avsedda som människoföda.

9. Fordon som används för transport av levande djur från bondgårdar till lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier inom en radie på 100 kilometer.

10. Specialfordon som transporterar cirkus- och nöjesfältsutrustning. När ett fordon eller en fordonskombination där någon av de ingående fordonsenheterna har en specialanpassning som krävs för cirkus och nöjesfältsutrustning, räknas hela fordonskombinationen som specialfordon. Undantaget är inte knutet till ägarförhållandet. Ett fordon som inte har någon specialanpassning, exempelvis en ensam dragbil med vändskiva, omfattas inte av undantaget.