Regler om kör- och vilotider

Här finner ni information om regler om kör- och vilotider samt färdskrivare.

Gemensamma regler för EU

EU har gemensamma regler när det gäller kör- och vilotider för vägtransporter med fordon eller fordonskombinationer som har en totalvikt över 3,5 ton. Reglerna gäller även bussar oavsett totalvikt, de gäller i alla medlemsländer och tillämpas även i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge. I övriga Europa och i delar av Asien tillämpas de så kallade AETR-reglerna. De överensstämmer till största delen med de regelverk som finns inom EU.

Förordning (EG) nr 561/2006 fastställer nivåerna för maximal daglig körtid, körtid per vecka, tvåveckorskörtid och minsta period för dygns- och veckovila, med förbehåll för vissa specifika undantag, läs mer om undantag från kör- och vilotider. Regelverket gäller för flera olika typer av transportverksamheter, det vill säga person- och godstransporter, internationella och nationella transporter, långa och korta transporter med inhyrda förare, anställda förare eller egenföretagare. Syftet med regelverket är att harmonisera konkurrensvillkoren, förbättra arbetsförhållandena och trafiksäkerheten inom EU.

Regelverket omfattar bland annat följande:

  • Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. Du får förlänga den till 10 timmar två gånger per kalendervecka.
  • Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under två på varandra följande veckor får körtiden vara maximalt 90 timmar.
  • Efter en sammanlagd körperiod på 4 timmar och 30 minuter ska du ta en rast på minst 45 minuter, eller en delad rast på 15 och 30 minuter. Efter en godkänd rast och när du börjar köra igen startar en ny körperiod.
  • En normal dygnsvila ska vara minst 11 sammanhängande timmar. Du får också dela upp den i två perioder under förutsättning att den första perioden är minst 3 timmar och den kan placeras fritt under arbetsdagen. Den andra perioden ska vara minst 9 timmar och ska tas ut direkt efter avslutad arbetsdag. Summan av en delad dygnsvila ska vara minst 12 timmar. Du får också välja att reducera dygnsvilan från 11 till 9 timmar, som mest tre gånger mellan två veckovilor.
  • En normal veckovila ska vara minst 45 sammanhängande timmar, medan en reducerad veckovila inte får understiga 24 sammanhängande timmar. Under två på varandra följande veckor ska du ta minst två normala eller en normal och en reducerad veckovila. En reducerad veckovila ska kompenseras genom att mellanskillnaden tas tillsammans med en annan vila på minst 9 timmar. Kompensationen ska vara genomförd före utgången av den tredje veckan efter veckan då den reducerade veckovilan togs. Du får inte ta ut en normal veckovila i fordonet.

Tillfällen då du får avvika från kör- och vilotidsreglerna

Du får avbryta en normal eller delad dygnsvila högst två gånger i samband med transport med färja eller tåg och under förutsättning att du har tillgång till en sovbrits eller liggplats. Avbrotten får dock inte överstiga en timme sammanlagt.

Om något oväntat skulle ske, till exempel en stor trafikolycka eller extrema väderförhållanden, får du som förare avvika från reglerna om maximal körtid och minimal vilotid för att nå fram till en lämplig plats att stanna på förutsatt att det inte äventyrar trafiksäkerheten. Om du anser att det är nödvändigt att avvika från reglerna ska du ange skälen för avvikelsen på ett diagramblad om du framför ett fordon med analog färdskrivare, eller på en utskrift från den digitala färdskrivaren så snart du når fram till en lämplig plats att stanna på. Observera att avvikelsen från den tillåtna körtiden inte får vara allmänt förekommande utan måste bero på exceptionella förhållanden som inte är kända på förhand. Avvikelsen får heller inte leda till för kort rast eller vila.

Kortfattad information om regelverket finns också att läsa i Transportstyrelsens publikation Kör- och vilotider – regler och vägledning som finns att beställa eller ladda ner.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!