Finns det tillfällen när jag får avvika från kör- och vilotiderna?

Ja, om något oförutsett skulle inträffa under transporten, till exempel en trafikolycka eller extrema väderförhållanden. I sådana fall får du som förare avvika från reglerna om maximal körtid och minimal vilotid för att nå fram till en lämplig plats att stanna på, förutsatt att det inte äventyrar trafiksäkerheten. Om du anser att det är nödvändigt att avvika från reglerna, ska du ange skälen för avvikelsen så snart du når fram till en lämplig plats att stanna på. Du ska ange skälen på diagrambladet eller på en utskrift från den digitala färdskrivaren. Avvikelsen får inte leda till för kort rast eller vila.

Redovisning av undantag, intyg eller uppföljning vid en företagskontroll.

Under samma förutsättningar får du även avvika från reglerna om daglig körtid, körtid per vecka och att den följande dygnsvilan ska rymmas inom 24 timmar från det att arbetsdagen påbörjats, om du är på väg tillbaka till ditt arbetsställe eller hem för att påbörja en veckovila. Du får överskrida körtiden med som mest en timme för att nå den plats där du ska ta din reducerade eller normala veckovila. Du får också avvika med upp till 2 timmars körning om du har för avsikt att ta en normal veckovila, men då måste du ta en extra rast på 30 minuter innan du börjar överskrida körtiden. Även i de här fallen måste avvikelsen bero på exceptionella förhållanden som inte är, eller inte borde kunna vara, kända på förhand. Du ska också ange skälen för avvikelsen så snart du når fram till arbetsstället eller ditt hem, på diagrambladet eller på en utskrift från färdskrivaren.