Vilotidsregler för lätta fordon

Dessa vilotidsregler gäller vid transporter med lätta fordon.

Förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet gäller för transporter med bil som:

 • används för godstransporter, dock inte posttransporter, om bilens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, inte överstiger 3,5 ton,
 • används i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),
 • används för skolskjutsning enligt förordningen (1970:340) om skolskjutsning, om bilen på grund av sin konstruktion och utrustning är lämplig för transport av högst nio personer, inklusive föraren, och är avsedd för detta ändamål, eller
 • används för transport av mjölk från lantgårdar och för återtransport av mjölkkärl eller mjölkprodukter eller för utfodring av djur enligt förordningen (1998:791).

Förarens ansvar och skyldigheter

Dygnsvila

Du ska ha haft en dygnsvila på minst 11 timmar under den 24-timmarsperiod som föregår varje tidpunkt då du utför transporter. Dygnsvilan får delas upp i två perioder, varav den ena perioden ska vara minst åtta timmar.

Personlig tidbok

Varje förare ska ha en personlig tidbok försedd med sitt namn och sin adress. Förarens namn måste finnas på varje sida i tidboken.

Du är skyldig att göra följande:

 • Anteckna tiden för dygnsvilan i tidboken och medföra tidboken vid varje transport.
 • På begäran visa upp tidboken för polis eller bilinspektör.
 • Använda en tidbok åt gången. Om du beräknar att avsluta tidboken under nästa transport ska du ha med sig en ny tidbok, som du börjar på när du har avslutat föregående tidbok. Om du upphör med din verksamhet som förare ska tidboken genast överlämnas till arbetsgivaren även om den inte är avslutad.
 • Behålla den avslutade tidboken i en vecka, och sedan återlämna den till arbetsgivaren som lämnat ut den.
 • Om du är egen företagare är du skyldig att bevara anteckningarna under minst tolv månader.
 • Innan du påbörjar en transport ska du anteckna tidpunkterna för närmast föregående dygnsvila. Om du har delat upp vilan i två perioder ska du anteckna varje periods början och slut.

Om du har flera arbetsgivare ska du anteckna de dygnsvilor som är kopplade till respektive arbetsgivare på skilda sidor i boken.

Du ska göra anteckningar under alla transportdygn samt för den  närmast föregående dygnsvila. Tidboken ska innehålla anteckningar för de sju senaste dygnen under vilka du har varit skyldig att föra anteckningar.

Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter

Arbetsgivaren är skyldig att:

 • ge förarna personliga tidböcker försedda med företagets och utlämnarens namn, adress och telefonnummer
 • anteckna datum när tidböckerna lämnas ut och återlämnas
 • ha en förteckning över förarnas tidböcker
 • visa upp anteckningarna på begäran av polis eller bilinspektör
 • bevara anteckningarna under minst tolv månader.

Gemensamma regler

Om du skriver fel ska du stryka över det felaktiga och anteckna rätt text över eller under den felaktiga. Blad som inte är perforerade får inte rivas ut.

Bestämmelser för färdskrivare

Om det finns en plomberad färdskrivare av godkänd typ i fordonet får du använda denna i stället för personlig tidbok. Som förare ska du anteckna vilotiden på baksidan av varje diagramblad. Anteckningen ska du göra innan du börjar transporten.

Vid en kontroll längs vägen ska du kunna visa upp diagramblad även för en transport du har gjort tidigare samma dag, om förordningen 2004:865 är tillämplig för denna transport.

Du ska också kunna visa upp anteckningar i din personliga tidbok om vilotid som gäller en transport du har utfört tidigare under dagen och som förordningen 1994:1297 är tillämplig för.

Om du utför dessa transporter växelvis och använder färdskrivare av godkänd typ för båda transporterna ska du anteckna mellan vilka tidpunkter du utför körning enligt förordningen 1994:1297. Detta ska du anteckna fortlöpande på baksidan av diagrambladet. Anteckningen ska föras under tecknet för annat arbete.

Undantag från kravet att föra personlig tidbok och arbetsgivaranteckningar

Som förare behöver du inte föra personlig tidbok när du utför vägtransporter av godsi förvärvsverksamhet, om transporterna har en underordnad betydelse i förvärvsverksamheten.

Arbetsgivaren behöver inte heller göra motsvarande anteckningar i sådana fall.

Undantaget  gäller endast under förutsättning att den sammanlagda körtiden under varje tjugofyratimmarsperiod inte överstiger fyra timmar och trettio minuter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!