Företagskontroll av kör- och vilotider

Reglerna om kör- och vilotider syftar till att säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn, att ge förarna en god social situation och bidra till en god trafiksäkerhet. Transportstyrelsen genomför därför företagskontroller för att se om svenska företag följer reglerna och lever upp till det ansvar de har som transportföretag.

EU:s kvantitativa krav för kontroller av kör- och vilotider

Sverige har som krav att kontrollera tre procent av alla arbetsdagar som utförs av förare som omfattas av kör- och vilotidsreglerna. Transportstyrelsen och Polismyndigheten delar på ansvaret vilket innebär att hälften av dagarna kontrolleras vid företagskontroller och den andra hälften vid vägkontroller.

Transportstyrelsen genomför företagskontroller

Transportstyrelsen är den behöriga myndigheten för att genomföra företagskontroller i Sverige och har varit det sedan 2011. Verksamheten för att genomföra kontrollerna är avgiftsfinansierad.

Statistik för företagskontroller

Information och statistik om Transportstyrelsens företagskontroller hittar ni här. Där finns statistik för bland annat antal genomförda kontroller, storlek på kontrollerade företag och statistik för överträdelser. Statistiken uppdateras med jämna mellanrum.

Vad är en företagskontroll?

En företagskontroll är en kontroll av hur företagen i den svenska transportnäringen följer reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare. Vi kontrollerar en period om två månader och oftast hela företagets transportverksamhet. Det gör vi för att se hur företaget lever upp till de krav de har på att planera arbetet, informera förarna och kontrollerar att reglerna följs. Läs mer om hur en företagskontroll går till.

Vilka väljs ut för kontroll?

Urvalet av företag för en företagskontroll sker riskbaserat. Ett företags riskvärde utgörs i huvudsak av erfarenheter från tidigare genomförda väg- och företagskontroller. Andra faktorer som kan påverka urvalet är exempelvis överlast eller underrättelser från andra medlemsstater om svenska företag. När en företagskontroll är genomförd läggs eventuella överträdelser till företagets riskvärde. Riskvärdet minskar under en treårsperiod innan det upphör.

Vårt analysverktyg

När vi kontrollerar använder vi oss av analysverktyget Octet. Verktyget fungerar som ett stöd för utredaren för att analysera färdskrivaruppgifterna och resultatet från Octet ingår sedan i den slutgiltiga bedömningen av överträdelser.

Vår regeltillämpning vid kontroller

Transportstyrelsens tillämpning utgår ifrån de olika regelverken för kör- och vilotider samt färdskrivare. Vi tillämpar även EU-kommissionens vägledningar och implementeringsbeslut. Utöver det har vi tagit fram regeltillämpningar men eftersom Transportstyrelsen är en förvaltningsmyndighet bestäms vår tillämpning i första hand av förvaltningsdomstolarna. Allt eftersom det kommer nya utlåtanden från domstolarna kan vår tillämpning komma att ändras.

Läs mer om reglerna och regelverken. Där finns också PM och vägledningar för vår regeltillämpning.

Sanktionsavgift

Om vi vid en företagskontroll konstaterar överträdelser och anser att företaget inte levt upp till sitt ansvar kan vi fatta beslut om att företaget ska betala en sammanlagd sanktionsavgift för överträdelserna. Den beslutade sanktionsavgiften får inte överstiga 200 000 kronor eller tio procent av företagets årsomsättning. Om vi inte kan genomföra kontrollen på grund av att företaget inte har inkommit med tillräckliga uppgifter kan vi fatta beslut om att företaget ska betala en sanktionsavgift. Avgiften är 20 000 kronor per fordon som skulle ingått i kontrollen, den beslutade sanktionsavgiften får inte överstiga 200 000 kronor eller tio procent av företagets årsomsättning.

Konsekvenser för trafiktillståndet

Resultatet av en företagskontroll kan vara en anledning till att vi inleder en tillsyn av företagets trafiktillstånd och det kan också utgöra ett hinder för att få ett trafiktillstånd i framtiden.

Vill du veta mer?

Om du har allmänna frågor om yrkestrafik, till exempel kör- och vilotidsbestämmelserna, kan du kontakta oss på telefon . Via vår webbutik kan du beställa bland annat material och regelverk för kör- och vilotider.

Transportstyrelsen är den behöriga myndigheten för att genomföra företagskontroller i Sverige och har varit det sedan 2011. Verksamheten för att genomföra kontrollerna är avgiftsfinansierad.