Företagskontroll av kör- och vilotider

Reglerna om kör- och vilotider syftar till att säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn, att ge förarna en god social situation och bidra till en god trafiksäkerhet. Transportstyrelsen genomför därför företagskontroller för att se om svenska företag följer reglerna och lever upp till det ansvar de har som transportföretag.

EU:s kvantitativa krav för kontroller av kör- och vilotider

Sverige har som krav att kontrollera tre procent av alla arbetsdagar som utförs av förare som omfattas av kör- och vilotidsreglerna. Transportstyrelsen och Polismyndigheten delar på ansvaret vilket innebär att hälften av dagarna kontrolleras vid företagskontroller och den andra hälften vid vägkontroller.

Transportstyrelsen genomför företagskontroller

Transportstyrelsen är den behöriga myndigheten för att genomföra företagskontroller i Sverige och har varit det sedan 2011. Verksamheten för att genomföra kontrollerna är avgiftsfinansierad.

Vad är en företagskontroll?

En företagskontroll är en kontroll av hur företagen i den svenska transportnäringen följer reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare. Vi kontrollerar en period om två månader och oftast hela företagets transportverksamhet. Det gör vi för att se hur företaget lever upp till de krav de har på att planera arbetet, informera förarna och kontrollerar att reglerna följs. Läs mer om hur en företagskontroll går till.

Vilka väljs ut för kontroll?

Urvalet av företag för en företagskontroll sker riskvärderat. Ett företags riskvärde utgörs i huvudsak av erfarenheter från tidigare genomförda väg- och företagskontroller. Andra faktorer som kan påverka urvalet är exempelvis underrättelser från andra medlemsstater om svenska företag som brutit mot kör- och vilotidsreglerna. När en företagskontroll är genomförd läggs eventuella överträdelser till företagets riskvärde. Riskvärdet minskar under en treårsperiod innan det upphör.

Statistik för företagskontroller

Transportstyrelsen för också statistik för företagskontroller. Vi redogör statistik för bland annat antal genomförda kontroller, storlek på kontrollerade företag och statistik för överträdelser. Statistiken uppdateras med jämna mellanrum.

Vårt analysverktyg

När vi kontrollerar använder vi oss av analysverktyget Octet. Verktyget fungerar som ett stöd för utredaren för att analysera färdskrivaruppgifterna och resultatet från Octet ingår sedan i den slutgiltiga bedömningen av överträdelser.

Vår regeltillämpning vid kontroller

Transportstyrelsens tillämpning utgår ifrån de olika regelverken för kör- och vilotider samt färdskrivare. Vi tillämpar även EU-kommissionens vägledningar och implementeringsbeslut. Utöver det har vi tagit fram regeltillämpningar men eftersom Transportstyrelsen är en förvaltningsmyndighet bestäms vår tillämpning i första hand av förvaltningsdomstolarna. Allt eftersom det kommer nya utlåtanden från domstolarna kan vår tillämpning komma att ändras.

Läs mer om regler om kör- och vilotider. Där finns också vägledningar för vår regeltillämpning.

Sanktionsavgift

Om vi vid en företagskontroll konstaterar överträdelser och anser att företaget inte levt upp till sitt ansvar kan vi fatta beslut om att företaget ska betala en sanktionsavgift för överträdelserna. Den sammanlagda sanktionsavgiften får inte överstiga 800 000 kronor eller en procent av företagets årsomsättning.

Om vi inte kan genomföra en företagskontroll på grund av att företaget inte har skickat in tillräckliga uppgifter kan vi fatta beslut om att företaget ska betala en sanktionsavgift. Avgiften är 20 000 kronor per fordon som skulle ingått i kontrollen vid det första tillfället. När vi återkommer till företaget en andra gång och då heller inte får in tillräckliga uppgifter är avgiften 40 000 kronor per fordon om det är inom tre år från föregående beslut. Vid ett tredje tillfälle blir avgiften 60 000 kronor per fordon. På samma sätt ökar sanktionsavgiften med 20 000 kronor per fordon för varje tillfälle vi inte kan genomföra en företagskontroll, inom tre år från att det första beslutet har vunnit laga kraft. I de här fallen får den beslutade sanktionsavgiften inte överstiga 800 000 kronor, och till skillnad från när vi kunnat genomföra en företagskontroll finns det ingen procentuell begränsning mot företagets årsomsättning.

Konsekvenser för trafiktillståndet

Resultatet av en företagskontroll kan vara en anledning till att vi inleder en tillsyn av företagets trafiktillstånd eller prövar den trafikansvarigas lämplighet. Det kan också utgöra ett hinder för att få ett trafiktillstånd i framtiden.

Vill du veta mer?

Om du har allmänna frågor om yrkestrafik, till exempel kör- och vilotidsbestämmelserna, kan du kontakta oss på telefon . Via vår webbutik kan du beställa bland annat material och regelverk för kör- och vilotider.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!