Trafikansvarig

Hos en fysisk eller juridisk person som har yrkestrafiktillstånd ska det finnas minst en person som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs enligt de regler som finns - en trafikansvarig.

Det ställs krav på den trafikansvarige när det gäller yrkeskunnande och gott anseende. En trafikansvarig ska:

  • faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet
  • ha verklig anknytning till företaget, det vill säga: är anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, eller förvaltar det
  • vara bosatt inom EU.

En trafikansvarig ska även utses i statliga och kommunala organ, privaträttsliga juridiska personer, ideella föreningar, stiftelser med flera.

Du som trafikansvarig ska kunna styrka ditt yrkeskunnande genom godkänt resultat vid skriftliga prov som Trafikverket anordnar. Yrkeskunnande från andra medlemsstater (EU) kan också godkännas förutsatt att intyg skickas till Transportstyrelsen och att intyget är i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009.

Gott anseende

För dig som ska vara trafikansvarig gäller liksom för de övriga personer som Transportstyrelsen prövar att du ska uppfylla det goda anseendet. Kravet på gott anseende innebär att den trafikansvarige inte får ha dömts för ett allvarligt brott eller ådragit sig sanktioner för allvarliga överträdelser, särskilt av gemenskapens lagstiftning på vägtransportområdet. En fällande dom eller sanktion som den trafikansvarige eller vägtransportföretaget ådragit sig i en eller flera medlemsstater för de allvarligaste överträdelserna av gemenskapslagstiftningen bör leda till att det goda anseendet förloras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1071/2009.

Transportstyrelsen hämtar uppgifter bland annat från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, vägtrafikregistret, Bolagsverkets register och Kronofogdens register. Transportstyrelsen samarbetar även med Åklagarmyndigheten, Skatteverket och konkursförvaltare för att kontrollera det goda anseendet.

Transportstyrelsen samarbetar även med övriga medlemsstater inom EU för att kontrollera det goda anseendet hos dig som trafikansvarig. ERRU (European Register of Road Transport Undertaking) är ett digitalt samarbete inom EU där det utbyts information om de personer som anmäls som trafikansvariga hos Transportstyrelsen.  

En helhetsbedömning görs alltid för att avgöra om en person som anmäls som trafikansvarig anses uppfylla det goda anseendet. I praktiken innebär det att Transportstyrelsen i varje enskilt fall bedömer om till exempel tidigare domar, sanktioner eller delaktighet i en konkurs ska anses vara ett hinder för den som anmälts som trafikansvarig.

Byte av trafikansvarig

Om den trafikansvarige eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut ska tillståndshavaren anmäla det till Transportstyrelsen. Detsamma gäller om den trafikansvarige avlidit eller om det tillkommer någon person som lämplighetsprövningen ska gälla. Om du som trafikansvarig av någon anledning inte längre vill vara trafikansvarig kan du anmäla detta till Transportstyrelsen.

Sanktionsavgift istället för böter

Du som har yrkestrafiktillstånd kan från och med den 1 januari 2023 bli påförd sanktionsavgift om 10 000 kronor av Transportstyrelsen om du inte anmäler ändring av prövade personer till myndigheten.

Skyldigheten att anmäla ändring av prövade personer har tidigare varit straffbelagd men genom lagändring som träder i kraft 1 januari 2023 sker en så kallad sanktionsväxling vilket innebär att man istället för böter kan bli påförd en sanktionsavgift.

Nytt prov i yrkeskunnande om du som trafikansvarig blivit olämplighetsförklarad

I vissa fall kan Transportstyrelsen olämplighetsförklara en trafikansvarig under en viss tid. Om du har blivit olämplighetsförklarad och vill arbeta som trafikansvarig igen, behöver du genomföra ett nytt godkänt prov i yrkeskunnande. Provet kan genomföras först efter att din olämplighetstid har löpt ut.

Detta gäller för dig som har en olämplighetstid som löper ut från och med den 21 februari 2022.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!