Krav för att få yrkestrafiktillstånd

Här kan du läsa om vilka krav som ställs för att du ska få yrkestrafiktillstånd.

För att bedriva yrkesmässig trafik med godstransporter på väg eller bedriva persontransporter på väg med buss krävs det att du har ett yrkestrafiktillstånd. När du ansöker om yrkestrafiktillstånd prövar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som ställs när det gäller:

 • Faktisk och fast etablering
 • Yrkeskunnande
 • Ekonomiska förhållanden
 • Gott anseende

Fast etablering

För att uppfylla kravet om fast etablering ska företaget förfoga över ett driftställe med lokaler där det bevarar sin centrala företagsinformation. Särskilda räkenskaper, personalhandlingar och handlingar som innehåller uppgifter om kör- och vilotider. Observera att en gatuadress måste användas. Transportstyrelsen godkänner inte en boxadress. Så snart ett yrkestrafiktillstånd beslutats ska det även finnas fordon som används i verksamheten.

Yrkeskunnande

Kravet på yrkeskunnande ska vara uppfyllt av dig som ska bedriva enskild näringsverksamhet eller vara trafikansvarig i till exempel ett handelsbolag, kommanditbolag, ideell förening, stiftelse eller aktiebolag. Hos juridiska personer som har yrkestrafiktillstånd ska det finnas minst en person som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs enlig de regler som finns - en trafikansvarig. Om den trafikansvarige eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut eller om det tillkommer någon person som lämplighetsprövningen ska gälla, ska tillståndshavaren anmäla det till Transportstyrelsen.

Den trafikansvarige måste ha yrkeskunnandet och uppfylla det så kallade goda anseendet. En trafikansvarig ska:

 • Faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet
 • Ha verklig anknytning till företaget (anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, förvaltare eller vara konsult som trafikansvarig enligt avtal)
 • Vara bosatt inom gemenskapen (EU)

Den trafikansvarige ska kunna styrka sitt yrkeskunnande genom godkänt resultat vid skriftliga prov anordnat av Trafikverket. Yrkeskunnande från andra medlemsstater (EU) kan också godkännas förutsatt att intyg skickas till Transportstyrelsen och att intyget är i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009.

Konsult som trafikansvarig

Om trafikansvarig är konsult ska bestyrkt kopia av konsultavtalet bifogas ansökan. I ett konsultavtal ska det framgå att trafikansvarig ansvarar för:

 • Fordonsunderhåll
 • Kontroll av transportavtal och transportdokument
 • Grundläggande räkenskaper
 • Transportplanering för förare och fordon
 • Kontroll av säkerhetsrutiner

Det ska stå i avtalet att konsulten har uppdraget att vara trafikansvarig enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.

Förutom i privaträttsliga juridiska personer ska trafikansvarig även finnas i exempelvis statliga och kommunala organ som bedriver yrkesmässig trafik.

Ekonomiska resurser

Du som ansöker om trafiktillstånd ska visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Den sökande ska ha kapital och reserver på minst  9000 euro för ett fordon och 5000  euro för varje fordon som tillkommer därutöver.  Transportstyrelsen fastställer kursen i svenska kronor inför varje kalenderår. Detta görs i Transportstyrelsens föreskrifter.

De ekonomiska resurserna ska styrkas med uppgifter som är grundade på årliga räkenskaper som är bestyrkta av en auktoriserad eller godkänd revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Transportstyrelsen godtar i dagsläget redovisningskonsulter som är auktoriserade och medlemmar av antingen FAR eller SRF-konsulterna.

Gott anseende

Vid prövningen av kravet på gott anseende beaktar Transportstyrelsen sökandens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Transportstyrelsen hämtar uppgifter bland annat från Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister, vägtrafikregistret, Bolagsverkets register och Kronofogdens register. Transportstyrelsen samarbetar även med Åklagarmyndigheten, Skatteverket och konkursförvaltare för att kontrollera det goda anseendet.

För att kravet på gott anseende ska vara uppfyllt bör den sökande till exempel inte ha skulder hos Kronofogdemyndigheten, inte vara försatt i konkurs eller ha företrätt andra bolag som försatts i konkurs under de senaste fem åren. Den sökande får heller inte ha gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade brott eller förseelser.

Transportstyrelsen arbetar kontinuerligt med regelutveckling och tillämpning av praxis på området. Ibland ändras därför den praxis som gäller till exempel för att bedöma det goda anseendet vid ansökan om trafiktillstånd. Dessutom påverkas det goda anseendet hos de personer som prövas för ett tillstånd över tid. Det betyder att i vissa fall när en person som begått ett brott och Transportstyrelsen prövar personens laglydnad har det gått så lång tid sedan brottet begicks att personen inte längre anses olämplig att bedriva yrkesmässig trafik. För den person eller det bolag som har en skuld hos Kronofogdemyndigheten och betalar skulden betyder det att personen eller bolaget i normalfallet därefter inte längre anses olämplig att bedriva yrkesmässig trafik.

Transportstyrelsen gör alltid en helhetsbedömning av det goda anseendet vad gäller förekomst i Polisens misstanke- och belastningsregister, skuldregister eller om en person till exempel varit delaktig i en konkurs. De olika delarna vägs samman vid en bedömning av det goda anseendet. Om en person eller ett bolag som söker trafiktillstånd bedöms olämlig av Transportstyrelsen beslutas att personen eller bolaget får en så kallad olämplighetstid. 

Intyg från utlandet

Om du söker yrkestrafiktillstånd kan du behöva skicka ett registerutdrag från det eller de länder du har vistats i under de senaste fem åren. Det gäller dig som har bott, arbetat eller studerat i ett annat land än Sverige under de senaste fem åren. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från Polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för registerutdrag. Utdraget ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen. Om du har vistats i ett annat EU-land kan du kontakta Polisen och begära utdrag från belastningsregistret i det landet. Du som söker yrkestrafiktrafiktillstånd måste även visa ett utdrag från Kronofogdemyndigheten eller annan myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas skulder till det allmänna i landet.

Har du frågor för vad som gäller de länder du vistats i kan du kontakta Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

Regler

Yrkestrafiktillstånd regleras i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1071/2009yrkestrafiklagen (SFS 2012:210), och yrkestrafikförordningen (SFS 2012:237).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!