Undantag från krav på yrkeskompetensbevis

Lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens reglerar undantag då förare av vissa fordon inte behöver ha yrkeskompetensbevis.

Tillfälligt undantag gällande förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbeviset

Med anledning av det tillfälliga åtgärderna som EU har beslutat om genom förordningen (EU) 2020/698 förlängs giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som gått ut mellan den 1 februari och den 31 augusti 2020. Förlängningen är 7 månader från det datum ditt yrkeskompetensbevis löpte ut.

Exempel: Det innebär att om ditt yrkeskompetensbevis gick ut den 15 april, så får det en förlängd giltighetstid tills den 15 november. Så från den 4 juni får du köra igen på ditt yrkeskompetensbevis, trots att det har gått ut. Du har därmed på dig till och med den 15 november att slutföra din fortbildning. Du ska dock medföra ditt yrkeskompetensbevis som vanligt och uppvisa det vid kontroll – även fast det har gått ut.

Den 6 mars 2021 träder en ny tillfällig EU-förordning (EU) 2021/267 i kraft som innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som gick ut mellan den 1 september 2020 till och med den 30 juni 2021 förlängs med tio månader.

Det undantag som regeringen tidigare meddelat i januari 2021 genom förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens rörande undantag och förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis är inte tillämpbar från och med den 6 mars 2021. Den nya EU-förordningen ska tillämpas istället.

Yrkeskompetensbevis som gick ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 och fick en förlängd giltighet med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, omfattas även av den nya förordningen om förlängningen förfaller under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021. Dock skiljer sig förlängningen av giltighetstiden åt enligt följande:

 • De bevis som tidigare blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut mellan den 1 september 2020 till och med den 31 december 2020 är samtliga förlängda till och med den 30 juni 2021.
 • De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut 1 januari 2021 och till och med den 30 juni blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.

Exempel A: Det innebär att om ditt yrkeskompetensbevis gick ut den 15 april, så fick det först en förlängd giltighetstid tills den 15 november. Genom den nya EU-förordningen som ska tillämpas från och med den 6 mars förlängs bevisets giltighet till och med den 30 juni 2021. Du har därmed på dig till och med den 30 juni 2021 att slutföra din fortbildning. Du ska dock medföra ditt yrkeskompetensbevis som vanligt och uppvisa det vid kontroll – trots att den angivna giltighetstiden har gått ut.            

Exempel B: Om ditt yrkeskompetensbevis gick ut den 15 juli 2020, så fick det först en förlängd giltighetstid tills den 15 februari 2021. Genom den nya EU-förordningen som ska tillämpas från och med den 6 mars 2021 förlängs bevisets ytterligare en gång med sex månader det vill säga till och med den 15 augusti 2021. Du har därmed på dig till och med den 15 augusti 2021 att slutföra din fortbildning. Du ska dock medföra ditt yrkeskompetensbevis som vanligt och uppvisa det vid kontroll – trots att den angivna giltighetstiden har gått ut.

Frågor och svar med anledning av nya svenska undantag

Svar: Ja, om ditt yrkeskompetensbevis gick ut under perioden 1 september – 31 oktober 2020 omfattas du av den nya EU-förordningen! Ditt yrkeskompetensbevis giltighet förlängs med tio månader från det datum som anger sista giltighetsdatum.

Svar: Ja, även om ditt yrkeskompetensbevis blev förlängt via den första tillfälliga EU-förordningen omfattas du även av den andra tillfälliga EU-förordningen.

Dock skiljer sig förlängningen av giltighetstiden åt enligt följande:

 • De bevis som tidigare blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut mellan den 1 september 2020 till och med den 31 december 2020 är samtliga förlängda till och med den 30 juni 2021.
 • De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut 1 januari 2021 och till och med den 30 juni blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.

Svar: Den nya EU-förordningen gäller inom hela Europa, vilket är en fördel jämfört med det tidigare svenska undantaget. 

Ja, du får genomföra hela eller delar av fortbildningen på distans under perioden den 1 februari till och med den 31 juli 2021.

Undantag från krav på yrkeskompetensbevis

Lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska inte tillämpas på förare av fordon

 1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
 2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten,
 3. som används inom ambulanssjukvården,
 4. som utför gods- eller persontransporter inom det civila försvaret,
 5. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,
 6. som är nya eller ombyggda och ännu inte tagits i drift i transportverksamhet,
 7. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
 8. som används vid övningskörning eller körprov enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis, under förutsättning att fordonet inte samtidigt används för en kommersiell gods- eller person- transport,
 9. som inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller träning för yrkeskompetensbevis, under förutsättning att körningen står under uppsikt av någon som
  a) innehar yrkeskompetensbevis för det fordon som framförs, eller
  b) är trafiklärare för det fordon som framförs och innehar körkortsbehörighet för fordonet,
 10. som inte används för en kommersiell gods- eller persontransport,
 11. som används för att transportera material eller maskiner eller annan utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,
 12. som används för persontransporter och kräver körkortsbehörighet D1 eller D och körs utan passagerare till eller från den servicedepå som används av transportföretaget, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,
 13. som används, eller hyrs utan förare, av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter i företagets egen verksamhet, under förutsättning att fordonet
  a) inte används utanför en radie av 100 kilometer från den plats där företaget är beläget, eller
  b) framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning, eller
 14. som används för ett företags gods- eller persontransporter i landsbygdsområden för att försörja företagets egen verksamhet med gods eller arbetskraft, under förutsättning att transporten är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!