Uppgifter som tidigare rapporterats till SafeSeaNet Sweden ska nu rapporteras till Maritime Single Window.

Syftet med införandet av en nationell kontaktpunkt för fartygsrapportering (Maritime Single Window (MSW)) är att underlätta för sjöfarten genom att förenkla och harmonisera rapporteringsformaliteterna och minska den administrativa börda som det innebär för fartygen att rapportera uppgifter, ibland samma, till olika myndigheter.

Fartygsrapporteringen ska ske på elektronisk väg.

MSW skapar en gemensam ingång för fartygsrapporteringen, vilket gör att insatsen minimeras för fartygen att se till att rätt information når rätt myndighet. När uppgifterna lämnas till MSW, kommer de automatiskt att vidarebefordras till berörd myndighet och system, huvudsakligen till Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Tullverket. Sjöfartsverket är utpekat av regeringen att tillhandahålla och förvalta MSW.

Vissa av uppgifterna överförs till EU-gemensamma system såsom SafeSeaNet (SSN) och Thetis, där Transportstyrelsen med flera myndigheter kan ta del av uppgifterna i sin yrkesutövning.

År 2010 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd rapporteringsdirektivet (2010/65/EU). Genom direktivet blev EU:s medlemsstater skyldiga att skapa en enda kontaktpunkt, ett så kallat Single Window, dit ett fartyg rapporterar sina uppgifter på elektronisk väg oavsett vilken myndighet som ska ta del av uppgifterna.

Krav för fartyg att rapportera bl.a. ankomstanmälan och farligt eller förorenande gods inrättades av EU efter ett antal uppmärksammade olyckor till sjöss och regleras genom EU-direktiv 2002/59/EG då även SafeSeaNet (SSN) etablerades. Varje medlemsstat ska kunna få tillförlitlig information om de fartyg och den last som trafikerar respektive medlemsstats vatten för att därigenom kunna förebygga risker för sjösäkerheten och miljöskyddet samt kunna effektivisera insatser vid tillbud, olyckor eller andra farliga situationer.